مواد مخدر

Posted on at


مواد مخدرمواد مخدر يک پديده اي شوم و خطر ناك در نمامي كشو ر هاي جهان به محسوب مي گردد و از قديم تا به حالا كشت و زرع مرسوم بسياري از كشور هاي جهان بوده است 


البته بايد گفت كه كشت و خريد و فروش آن هم در قانون جهاني و هم در قانون اسلامي خلاف شرع و خلاف  بشر و جهان مي باشد حقوقاز طرف ديگر مواد مخدر باعث ضرر هاي اقتصادي و جسماني و روحي و رواني و فقدان شخصيت هاي اجتماعي در بين افراد جامعه مي ميگردد


متعسفانه بايد يا د آور شد كه در افغانستان نسبت به ساير كشور هاي ديگر ترياك كه سر منشاي تمامي مواد مخدر بوده بيشتر زرع و كشت مي گردد 


و بعدا در كشور هاي ديگر ترياك توسط ماشين آلات پيشرفته به هيروين و كرستال و شيشه و انواع ديكر آن مبدل گرديده قرار تجارب بدست امده نشان ميدهد كه در بعضي از امراض خوردن به مقداري بسيار كم از ترياك در بعضي از امراض جسماني مفيد مي باشد 


در ممالك پيشرفته اي جهان از ترياك و امسال اندر ساختن ادويه جات استفاده درست به عمل مي ايد 


بايد گفت كه در كشور مان فعلا مواد مخدر به ميزان قابل توجه كشت گرديده و تعداد معتادين روز به روز نيز روز افزون است گرچه تمام دخانيات يعني دود شدني ها همه مسكرات و =يز هاي بي هوش كننده از ديد گاه اسلام خلاف بوده است 


 


نظر به برسي هاي دانشمندان علم طب و اظهارات شان در سر انسان در يك قسمتي از آن مواديچون زردي و سفيدي تخم مرغ موجود است كه حين استفاده از مواد مخدر هر دوي اين مواد مخلوط گرديده و به آساني از همديگر جدا شده نمي تواند اشخاصي معتادي زيادي هستند كه بعد از تداويي هاي مكرر با كمال تاسف باز هم بعد از صحت يابي و تداوي بي اختيار گرايش مي يابند پسبر ما لازم و ملزوم است كه با چنين اشخاصي به ديده اي يك شخص مريض نگريست و بايد همراي شان رويه و سلوك خوب نمود . پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160