بهشت کجاست؟

Posted on at


بهشت چیست ؟ بهشت جاییست رویایی ...ا رویا چیست ؟ هرآنچه خیال داریم که به حقیقت بپیوندد رویاست... خیال چیست ؟  آرزویی است که در سر داریم که زندگی خود را با آن ادامه بدهیم خیالست ... آرزو چیست ؟ امید برای آینده، آینده ای روشن با زیبایی خورشید آرزو ست ... امید چیست ؟ امید اینست که خانواده ای را داشته باشیم که در هر جا و در هر کجا همرایمان باشند مانند کوه استوار و سر بلند  در اصل زمانی که ما یک خانواده ای را داشته باشیم که هیچ وقت شانه برایمان خالی نکنند

پس بهشت واقعی در همین دنیاست چون خداوند این دنیا را جهنم نیافرید که همه فقط در ذهن شان بهشت را در آن دنیا تصور میکنند بلکه با دادن خانواده معنی واقعی به این دنیا بخشید و تصویری از بهشت را کشید  با دید باز همه جا را نگاه کنید این را فراموش نکنید که به بهشت تبدیل کردن این دنیا هم به دست ما است و به جهنم تبدیل کردنش هم به دست ما است پس این بستگی به خودمان دارد که میخواهیم در کجا
زندگی کنیم در بهشت زندگی کنیم یا در جهنم زندگی کنیم

اما کسانی قدر بهشت این دنیا را میدانند که قدر بهشت آن دنیا را میدانند!  چون کسی که معنی واقعی این دنیا را نه دانست که در کجاست ؟ چی کاری را دارد انجام میدهد؟ اصلا خلقت او برای چیست ؟ پس بهتر همین
است که در جهنم این دنیا بسوزد و آنقدر در آتش این دنیا بسوزد که بالاخره قدر بهشت را بداند

در بهشتی که خودتان ساخته اید زندگی کنید نه در بهشتی که دیگران برایتان ساخته اند چون وقتی که خودت برای خود بهشت بسازی میدانی کسی که او را به جهنم تبدیل میکند خودت هستی ولی اگر بهشت را دیگران برایت ساختند پس میتوانند بدون اینکه تو بدانی به جهنم تبدیلش کنندAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160