چرامابه تعلیم وتربیه نیازداریم

Posted on at


تعلیم وتربیه درزندگی تمام انسان هانقش بسزای دارد.ویادگرفتن تعلیم وتربیه برای هرکس لازم وضروری است .وبایدجوانان توجه خاصی داشته باشند.چون جهان امروزی پیشرفت کرده است .ووسایل آموزشی وانترنیتی زیادشده است وبه دسترس مردم قرارگرفته است .وما میتوانیم استفاده کنیم .وکارهابسیارآسان شده است .همانطوریکه فکرمیکنیدحیوانات بزای اینکه بتوانند.مانندپدرومادرخودباشندوزندگی کنند.نیازی به تعلیم وآموزش ندارند.


چون حیوانات نمی توانندآموزش رایادبگیرند.ودرک کنند.پس انسان یک موجوداجتماعی میباشدوبایدتعلیم وآموزش یادبگیرد.تاپیشرفت کند.وزندگی بهتری داشته باشد.انسان اززمانیکه به دنیاقدم میگذارد.هیچ چیزی درباره زندگی وراه وروش زندگی درمحیط طبیعی واجتماعی رانمی داند. خداوندخالق هستی ونیستی درجهان میباشد.ودرتمام وجودانسان هایک توانایی ونقطه ضعف های وجوددارد.وتمام کارهای اورامیداند.خدا.نددرقرآن واحادیث گفته شده است .خداوندشماراازبطن مادربه وجودآورد .


درحالی که هیج چیزی رانمی دانستید.وبه شماشنوایی بینایی وقلب هارابخشده است .که سپاس وشکرگذاری اینهاراکنید.چون انسان اززمانیکه تولدمیشودچیزی رانمی داند.ودرمرورزمان راه رفتن درس آموختن وبلاخره به مقام های بلندمیرسد.پس واضح گردید.یکی ازتفاوت های اساسی انسان باحیوانات میباشد.وبایدتمام اطفال ونوجوانان یادبگیرند.که چگونه زندگی خودراپیش ببرند.وچی رابیاموزند.برای آنکه زندگی انسانی وپیشرفته داشته باشیم


.هرشخص نیازبه تعلیم وتربیه دارد.اماآیاکلمه تعلیم وتربیه رامعنای آن رامیدانیم .که تعلیم وتربیت چیست؟(تعلیم )به معنای یادگرفتن ویاددادن میباشد.مثلامعلمی درسی رابرای شماتوضیح میدهد.شماراتعلیم میدهد .وتربیت بیدوالدین برایاطفال خودآموزش بدهند.وازهمه مهمتردرزندگی تربیت میباشد.وتوسط تعلیم میتوانیم خلاق وابتکاردرکارهای مکتب داشته باشیم .


وتوسط تعلیم ذهن انسان تقویت واستعدادآنهاشگوفامیشود.بعضی ازشاگردان نظریه آنهابهترازمعلم آـنهاست .وبایداستعداد شاگردان شگوفاگرددتابیشتربه تعلیم علاقه پیداکنند.که( تربیت) وپرورش نامیده میشود.درزمان امروزه تعلیم زیادپیشرفت کرده است .وجاهای زیادی برای آموختن وجوددارد.ودرزمان های قدیم جای مشخصی برای آموختن نبود.ویااگرهم بودمکتب های خانگی وجودداشت .زممانیکه اطفال به سن نوجوانی میرسند.


همه کارهاوآموزش رایادمیگیرند.پس مکتب جای تعلیم وتربیت است که شاگردبسیارچیزهارایادمیگیرد.واجتماعی دربین مردم شناخته میشود.وروحیه وجرات پیدامیکند.دربین مردم کسیکه میخواهدپیشرفت کندبایدتعلم وتربیت رابیاموزد.بایددانش ومهارتهاماننداموراجتماعی فرهنگی دینی اخلاقی کمیاودیگرعلوم رابیاموزد.وبرای اطفال ونوجوانان آموزش داده شودتابیاموزند.تاآنهاانسانئ های موفق ومفیددرجامعه واقع شوند.وپوهنتون خودراادامه دهند.وبه رشته دلخواه خودپیش ببرند.وکسیکه تعلیم آموخت بایدبااجتماع هم کمک وهمکاری کنند.


ودرمسایل اجتماعی سهم بگیرند.وبرای پیشرفت درکشورکوشش کند.ونفاق راازجامعه دورکنند.ودشمنان راشکست بدهند.وکسیه ابتکاروخلاقیت داشته باشدجامه بسوی پیشرفت وتکنالوزی روان است .وتغیرات ظاهرمیشود.پس تعلیم درنقش زندگی انسان ارزش بسزای دارد .وتمام پیشرفت های که درجهان مشاهده میشود.همه از.جودتعلیم میباشد.وتمام داکترهامعلمین پورفیسوران همه ازخواندن علاق وهدف شان میباشد.وبایدانسان به خاطرعلم ودانش زحمت زیادوپشت کارداشته باشدتا به جایی برسد.About the author

160