راجع به فلم انکس

Posted on at


 


درجامعه که ما زنده گی میکنیم افراد فعالی مشغول به فعالیت اند که ازطریق آن میتوانند به تمام جامعه خود مصدر خدمت شوند و افراد خیر خواهی باساختن برنامها و پروژهای صحی و فعالی که می تواند ذهن همه را بکار انداخته ودر اندیشه های آنها شریک شوند ،خصوصاً زنان ودختران که درجامعه ازمقام والا یی برخوردار می باشند


.


مانند فیلم انکس که یک بخش فرهنگی ومقاله نویسی وفلم سازی را در بر میگیرد برتمام طبقات ذکور واناث زمینه رامساعد ساخته تا همه دوش به دوش در کنار هم برای ساختن یک افغانستان پیش رفته از قوه یی فکری خود کمک گرفته تا آن را به قله های پیروزی برسانند


.


در فلم انکس زنان تمام چیزهایکه به ذهن دارند به صورت نویشتاری بیان نموده تا تمام کسانیکه پیام آنهارا میخوانند از آن پند گرفته ,ودر زندگی روز مره خود از آن به حیث الگوی خوب استفاده کنند.بعضی افراد هستند با تمام توانای های که دارند شرایط برایشان مهیا نیست یا در فکر آینده خود نیستند ونمیتوانند توانای های خود را برای دیگران برسانند.فلم انکس این زمینه را در تمام مکاتب ذکو واناث مهیا ساخته تا کسانیکه از این بخش فرهنگی آگاهی ندارند آگاه شوند وشرایط استفاده را برای آنها توسط اساتید مجرب که از سوی فلم انکس رهبری میشوند.


به شاگردان وکسانیکه علاقمند این بخش فرهنگی هستند میآموزانند ، شاگردان هم میاموزند که چگونه به کامپیوتردسترسی داشته واز بر نامه های خوبی که درآن است مستفید شوند استادان فلم انکس علاوه بر اینکه تمام اطلاعات خودرا در دسترس شاگر دان قرارمیدهند، بلکه بر آنها میاموزانند که چگونه یک مقاله را نویشته وچگونه تایپ کنند بزرگترین خدمت فلم انکس برای اشتراک کننده ها به دسترس گذاشتن انترنیت است که به دسترس آنها قرارداده تاازآن استفاده کنند.


 پس                                   تشکرازفتلم انکس          


 


About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160