توکل به خداوند

Posted on at


اګرمیخواهید که به خواسته وآرزوهای خود برسید .همیشه توکل به خداوند کنید .چرا که توکل به خداوند یګانه دری است که فقط انسانهای خاص ومقرب الهی می توانند آنرا درک کنند واشخاصی که فراګیرعلم هستند هم می توانند این موضوع رادریابند .اما بعضی ها هستند که توکل به خداوند کرده ودر همه امور نه سعی ونه تلاش میکنند

.

وفقط پشت به خداوند میکنند .اما بعضی ها با توکل به خداوند کار خود را شروع میکنند ومیګویند که توکل به خداوند یعنی کمک ومعاونت از خداست .پروردګار همه سرمایه های دنیا را در دستان ما قرار داده است یعنی نیروی بی حدی که به ما خوشحالی وذوق بدهد.پس چرا ماشکر ګذار نباشیدو توکل نکنید

.

آیا تا به حال فکر کرده اید که هر زمانی که میخواهید کاری را انجام دهید اګردر همان کار توکل به خداوند کنید کار ما به خوبی سپری میشود ودر همان کار موفق می شویم .چراکه توکل به خداوند کرده اید وتوکل به خداوند کلید موفقیت است .اما اګرپشت از خداوند کردیم ودر کار خود توکل از خدا نکردیم همیشه در تمام عرصه زندګی خودمایوس وپریشان هستید

.

وغم درد هم سراغ ما را میګیرد وتا آخر عمر هم به درد ورنج ودچار هستید .پس چرا توکل به درګاه خداوند نکنیم . توکل به خدایعنی موفقیت های بزرګ در تمام عرصه زندګی ،یعنی به هدف و خواسته های خود رسیدن یعنی سر فراز بودن پیش خود و خداوندږ.                                                                          

           با خدا باش پادشاهی کن               بی حیا باش هرچه خواهی کن                                        

 

سارا سادات                                                                                                                          About the author

160