دبیرخانه

Posted on at


دبیر خانه: همزمان با ایجاد «دایره کیفیت»، «دبیر خانه ای» نیز جهت تضمین فعالیتهای آن در زمینه آموزش حرفه ای و اطلاعاتی تشکیل می شود تا پیشبرد اهداف «دایره کیفیت» را تسهیل کند، و در کلیه مراحل فعالیتهایش شرکت کرده، به آن یاری رساند.


هدف از ایجاد این «دبیر خانه»،  همچنین آشنا کردن و جلب توجه کادرها نسبت به لزوم موجودیت «دایره کیفیت» است. «دبیر خانه»  نقش سخنگوی مدیریت را ایفا می کند، بدان معنی که می کوشد تا فعالیتهای «دایره کیفیت» را ارتقا دهد و آن را با اهداف مؤسسه هماهنگ کند.    _رائه نتایج: نتایج به دست آمده ضمن گزارشی به جلسه ششماهه یا یکساله ای که در سطح بخشها، کارخانه ها، و شرکت تشکیل می شود، ارائه می گردد.


دایره هایی که بهترین نتایج را به دست آورده باشند، جوایزی همراه با مقدار پول که ارزش سمبولیک دارد، دریافت می دارند.


این طریق قدردانی و جبران حسن فعالیتهای «دایره کیفیت»، نقشی اساسی در گسترش آن در ژاپن داشته است.«اتحادیه علمی مهندسان ژاپنی» نیز چنین جلساتی را به منظور تشویق رقابت و مبادله تجربه دربین مؤسسات و رد سطح منطقه ای و ملی برگزار می کند.   ه__ گسترش یافتن د.ک در شعبه ها ومؤسسات فرعی: گروههای بزرگ شعبه های خود را به ایجاد د.ک تشویقی می کنند تا سطح کیفیت و بارآوری آنها نسبت به مؤسسه مادر یا مؤسسه تامین کننده قابل مقایسه باشد.


آنان تجربه و کاردانی خود را در زمینه ایجاد «دایره کیفیت» در اختیار شعبه ها قرار می دهند، همچنین مسئولیت آموزش را خود تقبل می کنند. از طرفی، مؤسسات بزرگ جهت بهبود کیفیت به مؤسسات فرعی وابستۀ خود کمک می کنند.
About the author

160