نوآوری در ژاپن

Posted on at


    ارزیابی تجربه ژاپنیها در زمینه ایجاد د.ک: بی هیچ چون و چرایی می توان گفت که فعالیتهای «دایره کیفیت» به افزایش سطح عمومی کیفیت کالاهای ژاپنی کمک کرده است،آنچنانکه نفوذ و رقابت پذیری شان در بازارهای بین المللی گواه این ادعاست.براساس آمار به دست آمده از 710 مسئول و رئیس «دایره کیفیت» درسال 1977، محسوسترین نتایج در درجه اول در زمینه بهبود ارتباط (55.9%)، بهبود محیط کارگاه (49.2%)، بهبود و انگیزه کاری (47%)، ودر درجه بعد، در مورد کاهش اشتباههای  (43.5%) و افزایش بارآوری حاصل شده است.


ضمنا، ذکر این نکته جالب توجه است که براساس بررسی فوق، بهترین نتایج کسب شده مربوط به زمینه های غیرفنی است. بنابراین، می توان چنین اندیشید که تضمین کیفیت قبل از هر چیز به بهبود روابط اجتماعی و بشری بستگی دارد.
About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160