تغییر و نوسازی

Posted on at


تغییر سریع ابزارکار: اگر کارگران ژاپنی در استفاده از ابزار چنین مهارتی نداشتند، تکنولوژی تولید در ژاپن در سطح امروزی اش نمی بود.


طی مدتهای مدید، عمل تغییر ابزار کار با کلیۀ نتایج قابل تصورش بر سطح ذخایر واسطه ای و مدار تولید، حفره ای خفقانی در روند تولید را تشکیل می داده است. در اثر تلاش کارگران، پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه حاصل شد. 


تنها کارگران بودند که بابرخورداری از تجربیات روزمره در مورد ماشینها، توانایی ایجاد چنین بهبودی را داشتند. مسلما،  «دایره کیفیت» نقش بزرگی در این زمینه ایفا کرده است. چنانکه مثلا تویوتا توانسته است زمان تعمیر ابزار کار در کار گاههای پرسکاری اش را از 2 تا3 ساعت در سالهای 50، به 3 دقیقه در سال 1971  کاهش دهد.


نوسازی سریع ابزار تولید: یک اصل ژاپنی که واقعا به عملی غریزی تبدیل شده این است که وقتی مسئله بهبود محسوس کیفیت و بارآوری مطرح می باشد، از سرمایه گذاری در تجهیزات کوتاهی نمی کنند.پیروی از این خطمشی،  موجب تحقق میزان نسبتا بالای نوسازی در ابزار تولید می شود. تجهیزات تولیدی شرکت «ای.ک.ک فرانس» در کارخانه اش واقع در سکلن، با آهنگ 25% در سال نوسازی می شود، و این به معنای نوسازی کامل در پایان هر 4 سال است.About the author

160