تولید و سیستم

Posted on at


سیستم کانبان: منظور از این سیستم، روش کلی ساخت و کنترل است که براساس آن، کارگاههای «بالادست»  در زمان مشخص، تعدادی قطعات لازم را که در کارگاه «پایین دست»، معمولا بخش مونتاژ  محاسبه و برنامه ریزی شده، می سازند.«کانبان» در لغت به معنی «کارت» یا «برچسب» است. هدف از این سیستم، تقلیل دورتولید از طریق ایجاد انبارهای موقت به میزان حداقل بر اثر همزمانی تا حد ممکن دقیق ساخت (خواه در داخل، خواه در خارج کارخانه) از یک طرف،  ومونتاژ از طرف دیگر است. این روش موجب تراکم موجودیهای جاری و در نتیجه گردش بهتر سرمایه می شود.


  تولید اندک و متنوع: رکود طولانی، مؤسسات را ناگزیر از قبول سفارشهای بیش از پیش اندک به منظور حفظ ذخایر به میزان حداقل کرده است.رقابت، تولید کنندگان را وادار کرده است که در مقابل تقاضاهای مشتریان در زمینه مهلت تحویل و انتخاب وسیعتر در مجموعه کالاها تسلیم شوند.


پاسخ مؤسسه به این مساله عبارت بود از تولید به میزان اندک، ضمن وسعت بخشیدن به دامنه تنوع کالاها در همان خط تولید. بدین ترتیب، انعطاف پذیری تولید به نحو قابل توجهی گسترش یافت، و این امر امکان گرایش بیش از بیش به تولید کوچک (10_100 قطعه در روز)، و تولید متوسط (100_1000 قطعه در روز) را فراهم ساخت. 


این پدیده در اثر تجدید نظر در ساخت کالا و بخصوص بهره گیری از ماشینهای مخصوص امکانپذیر شد، که می


 


توانند برای تولید کالاهای مختلف به کار گرفته شوند.About the author

160