صوت و انتشار ان

Posted on at


صوت و انتشار ان 


 


اگر شخصی در یک فاصله یی معین از ما سخن بزند ما میشنویم که او چه می گوید اگر اهنگری در یک فاصله دور از ما با چکش بالای اهن بکوبد باز هم صدای انرا خواهیم شنید در اثر ضربه به یک جسم اهتزار هاییکه در ان به میان می اید سبب بوجود امدن صوت می شود. 


بین محل اهتزار و جاییکه اواز شنیده می شود یک فاصله وجود دارد که اهتزاز از یک محل به محل دیگر انتقال می یابد صوت وقتی شنیده شده می تواند که تعداد اهتزازات ان بین 20 الی 20000 در یک ثانیه گردد. اهتزازات انسان کمتر از 20 و اضافه تر از 20000 در یک ثانیه را نمی تواند بشنود .


عده یی از اواز ها {باریک} است: مانند: اوازپرنده گان  ، الات موسیقی، صدای اطفال، وغیره می باشد و عده یی دیگر اواز غور است مانند اواز غرش رعد و برق اواز موتر های بزرگ وغیره می باشد.در یک حرکت اهتزازی {ارتعاشی} اگر تعداد اهتزازات زیاد و فاصله بین انها کم باشد اواز باریک نامیده میشود. 


صوت موجی است که عامل انتقال ان هوا می باشد و بدون موجودیت هوا صوت انتقال و انتشار کرده نمی تواند و صوت در فلز و مایع خوبتر و سریعتر نسبت به هوا منتشر می شود و صوت ا طریق سیم های فولادی لوله یی و تیر های چوبی بهتر حرکت می کند صوت در جامدات ، مایعات و گازات انتقال می کند.


 


در اخر باید گفت صوت در خلا انتقال نمی کنند 
About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160