کوه های افغانستان

Posted on at


کوه های افغانستان


افغانستان یک کشورکوهستانی است که کوه های آن منبع دریاهای افغانستان راتشکیل میدهد


واگرافغانستان کوه نمی داشت یک دشت بی آب وعلف می بودیعنی مثل دشت های عربستان ودشت های عراق می داشت ودراین دشت کدام گیاهی رشدنمی کرد وزندگی کردن درافغانستان دشوارمی بود برای انسان ها.


واین کوه ها ثروت های طبیعی افغانستان است یعنی اینکه کوه ها دارای معادن نفت,گاز,سنگ های قیمتی,زغال سنگ,مس وبعضا هم دارای طلاونقره والماس می باشد که این همه ثروت های طبیعی افغانستان است که درکوه ها موجود است سنگ های قیمتی مانندلاجورد,نقره,زمرد,یاقوت وغیره وکوه ها منبع بعضی ازدریاها وآب آشامیدنی مردم راتعمین می کند کوه ها افغانستان منافعی دراقتصاد افغانستان نیزدارد یعنی اقتصادافغانستان رابالا می برد.مشهورترین کوه های افغانستان عبارتند کوه هندوکش ,کوه بابا,فیروزکوه,سیاه کوه   وغیره.


 


بیشترکوه های افغانستان درمناطق مرکزی وشمالی قرارگرفته.


وبعضی ازکوه ها که دارای منابع نفت وگاز ویا دیگرمواد هستند تاحالادست نخورده باقی مانده اند.


بعضی ازکوه های افغانستان بیشتراوقات سال رابرف دارد یا از برف پوشیده است بخاطریکه ارتفای بلند دارد به طورمثال کوه های سالنگ ها که درتابستان این برف ها تبدیل به آب می شود ومنبع آب آشامیدنی مردم وتبدیل به دریا میگرددوبعضی هم ارتفای کم دارد به همین دلیل بیشتراوقات سال رابرف ندارد.


 About the author

160