اشتراک زنان در انتخابات در هرات

Posted on at


انتخابات پروسه همه جانبه است. که همه مردم یک کشور در آن سهم گرفته و برای آینده کشور خود رهبر خود را انتخاب مینمایند. و اشتراک زنان در انتخابات چنانچه در دین اسلام گفته شده که حقوق زن و مرد مساویست.وباید تمام زنها در حقوق خود سهیم باشند. و اشتراک زنان در انتخابات لازمی و ضروری است. همان قسمیکه یک زن میتواند یک زنده گی را به پیش ببرد. و به یک خانواده و فرزندان خود تصمیم بگیرد میتواند که برای آینده کشور ما هم تصمیم بگیرد.بعضی اشخاص میگویند که زنها نباید به مسایل سیاسی سهیم باشند و میگویند که زنها باید به خانواده و فرزندان خود تصمیم بگیرند. این همه حرفها از روی نادانی و کم فکری اشخاص میباشد. چنانچه در انتخابات سال 1393 میلیون ها زن اشتراک کردند. با وجودیکه پیش از انتخابات همه مردم ترش داشتند از انتخابات وخصوصا زنها همه میگفتن مرد ها نمیتوانند در انتخابات اشتراک کنند و همچنان هیچ زنی نمیتواند اشتراک کند. چون همه میگفتن وضع امنتی افغانستان به حالتی نست که زنها در انتخابات اشتراک کنند.خوب بلاخره در روز انتخابات تمام سایت های انتخاباتی در سراسر کشور باز شده بود . و تمام زنها و مردها به مراکز انتخاباتی رفتند. اما به دل های پر از ترس ووحشت.حتی بعضی میگفتن که اگر به روز انتخابات اشتراک کنیم. چون وضع امنیتی کشور ما خوب نیست. ما نمیتوانیم به راحتی رای بدهیم و هم رهبر خود را انتخاب کنیم .وخوشبختانه به یاری خداوند تمام زنها و مرد ها به انتخابات سال 1393 اشتراک کردند. وبیدون کدام مشکل انتخابات سپری شد. ودر سرتاسر کشور امنیت به خوبی گرفته شد. حتی کشور های خارج تعجب کردند. که مردم افغنستان چی قسم توانستند که در روز انتخابات امنیت کشور خود را تضمین نمایند. و بلاخره بشتر از میلیونها زن در سرتاسر کشور در روز انتخابات اشتراک کنند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie


 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 859
160