محیط زیست

Posted on at


محییط زیست یعنی جایکه تمام انسان ها در آن جا زنده گی نمده و ازتمام مزایای و حقوق مدنی  اجتماعی و


فرهنگی و انسانی بر خو دار بوده اند غرص درختان و سرسبزی در محیط و اجتماع یکی از عوامل بهتر زیستن در محیط ما حول ما می با شد 


از یک طرف غرص درختان شهر و دیار مان را سرسبز نموده و از طرف دیگر از آلوده گی هوای که ما تنفس می کنیم هم از گرد . خاک و هم از هوای آلوده را که در اثر تردد وسایل نقلیه آلوده و کثیف گردیده است تسفیه و پاک می نماید


وهم چنان دیگر درختان بزرگ به مانندی یک سدی بزرگ از آفات های و عوارض طبعی چون سیلاب ها جلو گیری می کندالبته باید گفت که دانشمند ان محیط زیست  را به سه گروپ محیطی تقسیم نمده اند


که عبارت از محیط زیست زنده جان ها و محیط غیر زنده جان و محیط فرهنگی میباشد


در رابطه یه گزینه اول باید گفت که این مجموعه محیط شامل تمام اجسام زنده هم انسان ها و حیوانات و نباتات می باشد و همچنان در رابطه به محیط دوم باید اگفت که این ماحول شامل هوا ,آب ها و زمین که ما در روی آن زنده گی می کنیم 


و گزینه سوم عبارت از محیط فرهنگی که خاصه ای انسان ها میباشد که در ین میان عبارت از ارتباط فرهنگ انسان ها در بین ولایات و یا بر قرار نمودن ارتباط ها میان تمام اقشار جامعه و یا هم میان تمام دول جهان می باشد 


در کل میتوان گفت که   محیط پاک و سالم خود به خود بوجود نمی اید بلکه این دست های توانای بشر است که آنرا می سازدو از طرف دیگر در سرسبزی و پاکی محیط خود باید که سهم ارزنده و فعال داشته باشیم چرا که توجع به محیط وظیفه ای ایمانی و وجدانی هر قشری از اقشار یک جامعه سالم و تحصیل کرده می باشد


چون به وجد آورنده ای یگ محیط پاک خود ما هستیم چرا که امروزه اگر فردی یگ عمل مثبت و یا منفی در محیط باز انجام دهد هستند بعضی از افراد جامعه که با تقلید کور کورانه عمل های شاخصه را فورا تقلید نموده و آنرا انجام می دهندبه طور مثال انداختن ضایعات در کوچه و بازار و یا در روی سرک ها و در پارک های عمومی یک عمل زشت و منفی بوده که اگر توجع به آن نگردد ما دارای یک محیط غیر قابل زیست خواهیم بود


که این نکته زیاد تر در جوامع که اکثریت اقشار آن از تحصیل کافی بر خوردارنیستند صدق می کند


باتشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160