نوآوری

Posted on at


نوآوری کلید پیروزی و پیشرفت است. افرادی بازی را رقابت را میبرند که نوآوری و خلاقتیت بیشتری از خود به خرج دهند, سازمان های بازار را در دست خواهند گرفت که کارمندان خلاق تری داشته باشند و به نوآوری بیشتر بها دهند, جامعه های حرف نخست را خواهند زد که نوآوری و نوآوری در دستان آنها شکل گیرد.


نوآوری کلید پیروزی است که همه گان در پی دست یافتن به آن می باشند. نوآوری زاده اندیشه نوآور است. بیشتر انسانهای دست به نوآوری میزنند که شرایط و فضای موجود را نمی پذیرند, برای شان قابل درک نیست, در آن کمبود احساس میکنند, از آن راضی نیستند, در پی حل چالش اند و بشکل خلاصه انسانهای خطر پذیر و خطر کن می باشند.چنین افرادی ممکن است که زیاد در زندگی خود شکست بخورند اما این به مفهوم این نیست که آنها دارند اشتباه تلاش میکنند, بلکه هر شکست تجربه ایست که باید برای رسیدن به نوآوری, نوآوری و در نتیجه پیروزی از آن بهره برد.بر اساس آنچه که تا حال گفته آمدیم, پیشرفته های بشر زاده اندیشه نوآور انسان است و این انسان نوآور بوده است که توانسته بشر را تا این اندازه توسعه یافتگی برساند. پس انسانهای نوآوری جایگاه ویژه ای در سیر تحول بشر دارند و خود ویژگی نوآوری نیز از مقام بالای در زندگی انسان برخوردار است.کشورها, جامعه ها و سازمان ها برای ادامه پیشرفت خود در تلاش تقویه روحیه خطرپذیری و نوآوری در بین مردم خود اند  و میکوشند که آنها را مردم خود را دگر اندیش بار آورند تا این دگر اندیشی درهای دیگری را بر روی بشر باز کند و بشر را از مسیر کلیشه ایکه در حرکت است به مسیر های تازه و پیشرفته تر رهنمایی کند. این همان چرخشی است که سیر تحول بشر را دگرگون خواهد کرد.بر اساس این اهمیت سازمان بهداشت جهانی مهارت اندشه نوآور را یکی از مهارت های مهم زندگی دانسته است که باید به آن پرداخت و آن را فرا گرفت. این مهارت به فرد می آموزاند که در پی ایجاد ایده های تازه باشد و در جستجوی راهی جدید که بشر را به رفاه, توسعه یافتگی و پیشرفت بهتر و بیشتری برساند.


 با فراگیری و تقویت این مهارت همیشه زمانیکه به یک مشکل و چالش روبرو میشویم,  احساس و دیدگاهای منفی را کنار گذاشته بلکه با دید مثبت در پی جستجوی راهی تازه و روشی نوین برای برخورد با آن میگیردیم و کوشش میکنیم که آنرا به بهترین شکل ممکن حل و فصل کنیم.


 About the author

160