عدل الهی

Posted on at


دومین اصل ازاصول پنج گانه عدل الهی می باشد.که خداوند برهمه کارهاوهمه انسان هاعادل وازهمه رازدل انسان باخبرمیباشد.ماتمام مسلمانان عقیده داریم .که خداوندبرتمام اسسان هاوحیوانات عادل میباشد .وبه تمام بنده گان خودیک رقم میباشد وتفاوت بین بنده قریب وپولدارخودنمی گذارد. وبه هیج ازبنده گان روی زمین ظلم وستم رارواندارد.چنانچه درآیه آمده است .که( ان الله لایظلم الناس شیئا) سوره یاسین آیه (44) یعنی خداونددرحق مردم اصلا ظلم نمی کندواحادیث زیادی درباره عدل درقرآن آماده است.


کسانیکه ظلم وستم برسرفقرا همسایگان اقوام روامی دارند.وبدگویی وغیبت آنهاراپیش دیگران می کنند.واینهاهمه ازخاطرنداشتن علم وآگاهی از دین مقدس اسلام ندارند.ودرحالت جهل ونادانی زندگی می کنند.ویابه خاطر که خواسته هاوآرزوهاونیازمندی وحقوق گرفتن دیگران می باشد.که حقوق دیگران راپامال می کند.کسیکه ظلم می کند.نمی داندکه ظلم یک عمل زشت وناپسندیده وکاربدی است .ویامیخواهد.


دیگران رابه جان همدیگر بیاندازد.ومفادی رابدست آورد.وبه مقاصدخودبرسد.چون به آن نیازدارد.وبعضی ازخواسته های اوبرآورده نمیشود.دست به چنین عمل هامی زند.وهرکس هرظلم بکند.بایددرروز آخرت جواب پس بدهد..بنده گان عادل نیستند.اشخاص که علم داشته باشند.می دانندعدل چیست وانسان به اندازه خداوندعلم ندارد.اماچون خداوند بزرگ هم به همه چیزعلم وآگاهی دارد.وخداوندبی شریک است .وازهرگونه وعیب ونقص مبرامیباشد.


واحتیاج ومحتاج کسی نمی باشد وبنده است که احتیاج به خداونددارد.وهمیشه به درگاه اوتکیه می کند.وخداوند بی نیاز است .وبه بنده گان خودظلم وستم رارواندارد.وهرکاری ویاغم وشادی راکه برای انسان می دهد.خداونددرآن حکمت دارد.


وحضرت محمددربین تمام مسلمین عدالت وبسارعادل وخوش اخلاق بودند.وظلم وستم روانداشتند.وبه اشخاص نیازمندکمک می کردند.پس برای همه مادرس شود .که عدالت وعادل بودن یک عمل نیکووپسندیده می باشد.وبایدماباتمام مردم عدالت داشته باشیم .چون عدالت خصلت شاه مردان می باشد.


وانسان بایدبامردم عدل وانصاف داشته باشند.خداوندانسان هارابه عدل واحسان سوق می دهد.ظلم وستم یک کارزشت وناپسند می باشد.وبایدآنهاازظلم وستم اچتناب ودوری کنند.ودرقرآن کریم آیات زیااده آماده است .کسیکه عادل باشد.ثواب دنیا وآخرت رانصیب میشوند.پس انسانهابایدبرسرهیج کس ظلم نکند.وبایدازدین اسلام وقرآن کریم عمل کنیم وسرپیچی نکنیمAbout the author

160