نقش رسانه ها در افغانستان

Posted on at


نقش رسانه ها در افغانستان


رسانه ها در افغانستان بخش بسیار مهم و ارزنده ای را اجـــــــــراء مینماید,و رسانه ها اطلاعات دقیق و مهم را به سمع مان می رساند اگر همین رسانه نباشد مردم و اجتماع ما از: اطلاعات روز, اطلاعات اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و دیگر مسایل بی خبر و غافل میماندپس همین رسانه ها است که ما را از بیشتر امورات اجتماعی و سیاسی باخبر میسازد, یک خبرنگار بخاطر خدمت به جامعه خود به گزارش گرفتن به جهات مختلف که واقعه رخ داده باشد حاضر میشود و به هر طور که شده اطلاعات درست و ارزنده را خدمت جامعه خود تقدیم میکند


.


اگر ما به این نقطه تأمل کنیم به یک نتیجه حتمآ میرسیم,این که همان خبر نگاری که بخاطر جامعه خود برای کسب اطلاعات به هر طور که شده خود,جان و زنده گی خود را به خطرات گوناگون مواجه کرده و اطلاعات روز را به ما میرساند, در واقع آن خبرنگار ارجمند برای جامعه خود احسان بسیار بزرگی را نموده استو رسانه ها به دو بخش مهم وعمده است (1: گــــــروهی و 2: جمعی)


رسانه ها شامل: تلویزیون, رادیو, مجله, روزنامه و بعضی از سایتهای اجتماعی میباشد...


رسانه به سه نوع است: دیداری, شنیداری, ونوشتاری است.


دیداری چون: تلویزیون , شنیداری چون: رادیو , و نوشتاری چون مجله و روزنامه و غیره....


در رسانه ها موضوعات چون: سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی دینی, تفریحی, معلوماتی,آموزشی,ورزشی و غیره پخش میشود


.ویک بحث مهم دیگر اینکه اگر در رسانه های اجتماعی یک زن و یا یک خانم ایفای وظیفه کند برایش هزاران حرف ناحق درست میکند بخصوص در جامعه افغانی خود ما که به هر ثانیه هزازان پاپوش درست میکنه به یک خانمی که میخواهد معلوم کند که من یک زن هستم


آیا یک زن نمیتواند به اثبات برساند که من یک زن هستم و باید حق من و یک مرد که به آسانی میتواند در اجتماع فعالیت کند برابر است؟


من بر خلاف این نظر میگویم که باید به حق یک زن معصوم به دیده باز دیده شود...


آیا در رسانه ها تنها جای یک مرد است؟ آیا یک خانم نمیتواند که در رسانه فعالیت داشته باشد؟


بله! حق یک زن و مرد مساوی است و باید هم به این امر توجه خاصی صورت بگیرد, درست است که خانم است اما حق خاصی در پهلوی مردان دارد....


و به امید اینکه هرگونه اختلاف نظر در افغانستان ما کم رنگ و کم رنگ تر شودنویسنده: هلینا صدیقیAbout the author

160