آداب غذا خوردن و آداب آشامیدن

Posted on at


تمام انسانها در در هر روز سه نوبت غذا میخورند که در وقت غذا خوردن باید آداب غذا خوردن را مراعات کنند و آنها عبارت از1:دستهای خود را پیش از غذا خوردن بشویند و بعد از آن هم بشویند و با دستمال خشک کنند.


2: یکی از آداب غذا خوردن که در افغانستان مروج است باید کسی که در خانواده از همه بزرگتر است بیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد ازآن دیگر اعضای خانواده شروع ن کنند.


3:وقتی که شروع به خوردن غذا میکند باید  (بسم الله الرحمن الرحیم)گفته شود.


 5:هر کس غذایی که مربوط به خودش است بخورد.


آهسته غذا بخورد  از تیز خوردن جلوگیری کند.:6


7:. به طریقه درست غذا بخورد وبعد از ختم غذا خدا راشکر گذاری کند 


 


8: غذا هارا به وقتی شان بخوردیعنی که در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.


9: و همچنین میوه ها را پیش از خوردن بشوید و وقتی که میوه را کاملاٌ خورد دور بیاندازد.


10:و خلاصه اینکه در هنگام غذا خوردن باید به این طرف و آن طرف خود نگاه نکنیم و متوجه غذا خوردن خود باشیم. 


بعضی از آداب آشامیدن


1:در روز آب را ایستاده بنوشید و در شب نشسته.


2: هنگامی که تشنه هستید آب بنوشید بخاطری که اسراف آن گناه بزرگ است.


همچنین آب زیاد ننوشید و در بین غذا خوردن هم آب ننوشید.:3 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160