مسلمانان و نماز

Posted on at


نماز از جمله پنج بنای مسلمانی است راهی برای نزدیکی به خالق هستی و روزانه ای برای نجات از اعمال نادرست و توشعه ای برای آخرت است نماز چون چراغی است که شب های تاریک را روشن می سازد و تسکینی است برای قلب های درد دیده هر مسلمانبا انجام دادن فرضیه نماز ایمان خود را کامل میکند . در اسلام هر شخصی در روز پنج وقت نماز بجا می آورد که مجموع رکعت های آن 33 رکعت است البته قابل ذکر است که علاوه بر این پنج وقت نماز نمازهای دیگری چون نماز جنازه نماز عید و نماز جمعه نیز و جود داردولی به هر حال انسان با نماز خود را از آتش جهنم نجات میدهد و باید گفت که نماز از جمله نعمت های بزرگ خداوند است که برای انسان عطا کرده چون علاوه بر پاک نمودن نفس باعث پاکی ظاهر نیز میشود چون انسان درروز پنج وقت وضو میکند به این ترتیب نجاستی باقی نخواهد ماندچنانکه رسول الله در این مورد فرموده اند کسی که نماز میخواند مانند نهری است که آب از آن می گذرد و همه کثافت ها را به خود میبرد به همین گونه عمل می نماید مسلمانها در هنگام نماز باکسی صبحت نمی کنند و یا چیزی را نمی بینند و هم حرف های کسی را گوش نمی دهند تنها مصروف عبادت و رازنیاز با خداوند مهربان هستندالبته باید که هر شخص نماز را با رعایت شرایط آن عدا کند که شرایط آن عبارت اند از جان پاک لباس پاک در جای پاک با قراعت زیبا زنان با حجاب کامل و به صورت دوام دار .نماز خواندن مشکل نیست زیرا اسلام دین آسانی است نه سختی چنانکه اگر کسی نمی تواند با آب دست نماز بگیردمیتواند تیمم کند که تیمم عبارت از گرفتن دست نماز با خاک است و اگر کسی توان آن را ندارد که ایستاده نماز را بجا آورد میتواند نشسته و یا به اشاره ابرو نماز خود را بجا آورد و باید گفت که اسلام دین کامل است و همه چیز درا در نظر گرفته و برای ما حکم کرده و در اخیر باید گفت که خواندن نماز فرض استبرای هر زن و مرد مسلمان باید در بجا آوردن آن غفلت نکنند زیرا خداوند به نماز ما نیازی ندارد ما تنها برای سپاس از نعمت ها که برای ما عطا فرموده نماز را به جا می آوریم و هم برای آمرزش گناهان مان زیرا خداوند هر آینه بخشنده و مهربان است .About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160