مهارت اندیشه نقادانه

Posted on at


همان طوریکه در بخش پیش مهارت خلاق را تشریح و توضیع دادیم و به این نکته رسیدیم که مهارت نوآور برای ما فضا را دگرگون میسازد و به ما این اندیشه را میدهد که دیگر مشکلات و چالش های زندگی نه تنها سد راه ما نیستند و ما را از رسیدن به اهداف ما باز نمی دارند بلکه به مثابه فرصتی قد علم میکنند که  ما را به راهای جدید میرسانند و راه حل های تازه ای را جلو ما قرار میدهند. 


 راهای که ما به آن بر اساس رویارویی با مشکلات خود میرسیم ممکن اند که تا جای فراگیر شوند که همه بشر را از آن مستفید گردانند.


در این بخش به آخرین مورد از مهارت های زندگی که توسط سازمان بهداشت جهانی ارایه شده است میرسیم. مهارت اندیشه نقادانه دهمین مهارتی است که برای موفقیت در زندگی پیشنهاد شده است.


این مهارت ما را به انسانهای آگاه و کنجکاو تبدیل میکند که دیگر حاضر نیستیم هرچیزی را به سادگی بپذیریم و یا هم چشم بسته رد کنیم. بله آگاهانه تصمیم میگیریم و در راستای رسیدن به این تصمیم در پی کسب آگاهی برمی آییم.این خود آگاهی داشتن یک راه را برای گرفتن تصمیمی مناسب باز میکند و کمتر روی میدهد که پی آمد های آن نامناسب باشد. برای آگاهی یابی نخست باید به تجزیه و تحلیل همه جانبه مورد پرداخت و آنرا به خوبی شناخت.زمانیکه بر اساس این شناخت تصمیم بگیریم کمتر دچار اشتباه خواهیم شد و در بیشترین حالت تصمیم ما درست از آب درخواهد آمد.


مهارت اندشه نقادانه دقیقن به ما چنین چیزی را یاد آوری میکند که چگونه باید در رویارویی با لحظه های حساس و دشوار زندگی تصمیم گرفت و چگونه آنرا به اجرا درآورد تا پی آمدش مناسب حال ما باشد.


افرادیکه چنین سلسله مراتب را مرعات نمیکنند, به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط و مورد پیش آمده نمی پردازند, بیش از دیگران دچار اشتباه میشوند و در بسیاری موارد ممکن است که تصمیم شان اشتباه از آب درآید.


 


همه تصمیم ها مورد های زودگذر و آنی نیستند, بلکه تعداد شان برای همیشه با ما خواهند ماند و اثرشان همیشه قابل حس خواهد که اگر اشتباه گرفته شده باشند, رنج آور و ناخوش آیند و اگر درست گرفته شده باشند و همه مراحل اندیشه نقادانه ار طی کرده باشند, خوش آیند و خوشحال کننده خواهند بود. پس به تصمیم خود به دهیم, آنرا مهم بشمارید و برای گرفتنش آگاهی کسب کنید. اندیشه نقادانه این شرایط را فراهم میکند. About the author

160