تعهد بانکی

Posted on at


تعهد بانک اصلی: اکثر مؤسسات اقتصادی کوچک، متوسط، یا بزرگ، تنها با یک بانک به نام «شوریوکوگینکو»یا بانک اصلی روابط ویژه ای دارند.


     مؤسسه اقتصادی، حتی زمانی هم که وضعیت پولی تحت تاثیر تدابیر مقامات مالی مبنی بر محدود ساختن اعتبارات قرار گرفته باشد، می تواند به داشتن حق تقدم تامین مالی در بانک اصلی امیدوار باشد.همچنین، در صورت بروز مشکل، بانک اصلی سعی می کند که به یاری مؤسسه ای که با آن روابط ویژه ای دارد بشتابد و از طریق تامین مالی فوق العاده یا گماردن مسئولان و متخصصان موقت در آن مؤسسه، به بهبود وضعیت کمک کند.


در عوض، مؤسسه اقتصادی بخش اعظم عملیات مالی خود را با بانک اصلی انجام می دهد. بلاواسطه ترین مزیت این نوع رابطه برای بانک سودی است که در اثر به جریان انداختن سپرده های بلند مدت یا کوتاه مدت (که قبلا در بانک راکد مانده بود)،به منظور تامین مالی، به دست میآورد، بدین ترتیب، بانک می تواند وجوه فوق را نزد دیگر مؤسسات اقتصادی سودآور سازد.
About the author

160