دفاع از حقوق اتباع کشور

Posted on at


دفاع ازحقوق اتباع کشور

انسان اززمانیک خلق شده برای آسوده زیستن صرف مساعی نموده است .انسان هابرای داشتن یک زنده گی مرفه دست به کاری های میزنند وزحمات زیادی رامتقبل می شوند

.

مردم شریف افغانستان نیزمانند دیگراتباع جهان تلاش می نمایند تازمین،موتر، تحصیلات عالی واز دیگرامکانات زندگی برخردارد باشند.

تمام مردم افرادی راکه ازطریق قانونی وزحمت کشیدن پول بدست میاورندحمایت میکنند.

ویاپول وداریی راکه مردم ازراه حلال وقانونی بدست میارند باید از طرف دولت واتباع کشور مورد حمایت مادی ومعنوی قرار بگیرند

.

بدبختانه درجریان بیش از سه دهه جنک دروطن عزیز ما افغانستان نتها که ازین حق بهرمند نشده اند بلکه وسیعأآنها موردخشونت وتجاوز تعدادی از افراد نیزگردیده اند .

داریی های زیادی ازین افراد به زور واجباری ازآن ها کرفته شده است این کار باعث کردیده که تعدادی زیادی اتباع کشورعزیزما پاه به فرار از نهاده وترک وطن نمایندک به دیارهجرت ودورازوطن وکاشانه خویش به سربرند

.

درین سه دهه نتنها که داری شخصی آنها به یغما برده شده بلکه تمام زیربناء تجارت آنها چون شرکتها وفاریکه های آنها نیزازبین رفت بدبختانه درین درآن زمان حتی داریی ها عامه ودولتی نیز درامان نبوداست .

این بدبختی هاباعث گردیدکه مردم تولیدمساعی شان رابرای آینده متوقف نمایند که این کارباعث کسراقتصاد درکشورعزیزما گردد

.

درین زمان هیچ کس ملکیت خویش راازخود نمی دانست مردم عزیزما امید به فردای بهتری نداشتن .

خوشبختانه بابه وجودآمدن دولت جدید درطول 13 سال امیدواری های زیادی به وجودآمده باگذشت هرروز وضع امنیتی دروطن عزیزما بهترشده میرود حالا افغانستان آن افغانستان13 سال قبل نیست افغانستان دارای یک نظام سیاسی خوبی است اقتصاد کشور نیزباگذشت هروز بهترمی شودتولیداد بیشتر گردیده حالا وطن عزیزما داری نیروامنیتی قوی ومجعزکه توانایی تعمین امنیت سرتاسر افغانستان دارد میباشدکه این نیرومتشکل ازتمام اقوام افغانستان میباشد وهرفردآن خودرامسول دفاع ازکشورخویش میدانند .About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160