محیط زیست

Posted on atانسان ها در درازای زمان همیشه به یک موضوع مهم کم توجهی کرده اند که باعث پیامدهای ناگواری گردیده که تا هنوز گریبان گیر جامعه است.
محیط زیست یک از مسایل اساسی دنیای امروزی بوده که تاثیر مستقیم به زنده گی افراد جامعه دارد اما به دلیل بی پروایی های زیاد در این عرصه محیط زیست انسانی به اندازه باید و شاید دیگر عاری از مواد
آلوده کنند نیست.
عوامل که در آلوده گی محیط زیست رول به سزایی دارند را میتوان این گونه نگاشت:تولید بیش از حد گاز های گل خانه ایی توسط شرکت های صنعتی#
عدم درک اجتماعی و پابندی به معقوله شهر ما خانه ما#
کاهش در امکان سرسبز و جنگلات به دلیل قطع نادرست وغیر قانونی درختان#
کم توجهی به پروگرام های زراعتی و ترویج درختان#
راهکار های زیادی برای پاکیزه نگهداشتن محیط زیست وجود دارد در پاین ترین حد ممکن یک خانواده میتواند با ریختن زباله های روزمره در مکان مشخص گامی بلند برای نظافت محیط بردارد اما در بالاترین حد این وظیفه دولت هست تا امکان مشخص را برای جمع آوری کثافات ایجاد نماید و در وقفه های زمانی معین به آنها رسیده گی کندبا وجود این مشکلات و سایر موانع موجود منحیث یک شهروند این مسولیت دینی و مدنی ماست تا در راستای نظافت محیط زنده گی خود بکوشیم زیرا توجه امروز ما ضامن فردایی سالم تر برای نسل های آینده خواهد بود.


با سپاس


سیاوش کسراAbout the author

SiawashKasra

Android Developer, Blogger, Web designer, Problem Solver, Programmer and a good friend.
I love writing blogs and sharing ideas with people around the world, you may know me but if you don't, no problem I still love you.

Subscribe 0
160