دلم تنگ است

Posted on at


دلم تنگ است

دلم تنگ است دلم بیمار دلم خسته وپجمرده دلم بی کس و بی

درمان دلم یک دوست میخواهد دلم درمان میخواهد دلم بیمارشده

از غم دلم تنها شده ازدوست دلم بی کس و بیگانه دلم ویران

شده از خانه دلم یک دوست میخواهد که او درمان کند دل را

دل که بی درمان شده بی کس وبی یاران شده بی عشق وبی

دوستان تنها تنها مانده با غم بی خواربیادرما کن دل را

 

 About the author

baharaherfan607

I am a student at malekah jalali high schoolin 12ed grade my favorate subject is English and math I like to vallyball.

Subscribe 0
160