بخش دوم ضررهای دینی و معنوی شراب و قمار

Posted on at


 

ضررهای معنوی و دینی شراب و قمار

چیزهایی که در بخش اول ذکر گردید ضرر هاو مفاسد مادی و دنیایی شراب و قمار بود.اما در پهلوی آن شیطان سعی میکند با این مفاسد و پلیدی ها مردمان را از ذکر خدا و از نماز باز دارد،و آنها را از نزدیکی به خداوند دور نگه دارد. زیرا شراب نوش با نشه کاذب و زوال سلامت عقلی از طاعت خدا و ادای فرایض و مسئولیتهای دینی دور میشود

   همچنان شخص قمار باز با کسب مال و دارایی از این راه پلید و حرام ،و به سبب ضعف و کمبود عاطفه سالم روحی و دینی دیگر به فکر انجام وجایب و مسئولیتهای دینی نمیگردد و بدین ترتیب از عبادت خدا و تقرب به او تعالی دور میشود

باید دانست که نوشیدن شراب از نظر صحی برای انسان اضرار و عواقب بسیار خطرناک دارد و سبب بروز امراض خطرناکی در جسم انسان میشود که امراض قلب و جگر برخی ازین بیماریهای ناشی از شراب نوشی است

قمار اضرار اقتصادی زیادی را برای فرد،خانواده و جامعه بار می آورد و در بسا موارد سبب ایجاد مشکلات و حتی بحران اقتصادی میشود.چون قمار اساس اقتصادی درستی ندارد که به رشد اقتصاد فرد جامعه ، فعالیت و دوران مثبت پول کمک کند بناءً یک کار نادرست و مضر بشمار میرود

اسلام بحیث دین فطرت و نظام الهی برای زنده گی انسان همه چیزهایی را که با فطرت سالم انسانی در تضاد باشد حرام قرار داده است.شراب و قمار از جمله همین چیزهای مضر ومخالف با فطرت انسانی بشمار میروند که اسلام آنها را ممنوع قرار داده است

 

 

 



About the author

160