چگونگی استفاده از وسایل انترنتی

Posted on at


امروزه جهان  وتکنالوژی پیشرفت های زیادی کرده  ومردم به کامپیوترها،گوشی ها ودیگر وسایل
انترنتی دسترسی دارند وبصورت ساده میتوانند همه مشکلات خود را حل نمایند وشرکت های بزرگ تجارتی هم کوشش
میکنند که دیگر نوآوری های را در عرصه پیشرفت جهان روی دست بگیرند،این همه را بخاطر سهولت وبرای آسانی
کار مردم به جهان عرضه میکنند با وجود آنکه روز به روز جهان پیشرفته میگردد ووسایلی را آسانی کار به بازار ها عرضه میگردد با آنهم افکار مردم پیشرفت نکرده.
بعضی از اشخاص از این وسایل فقط برای کارهای نادرست استفاده میکنند وآنها به این فکر هستند که شاید از این
وسایل  میتوان استفاده سوء کرد اما چنین نیست باید با استفاده از این وسایل به فرهنگ وطریقه استفاده آن آشنایی پیدا
کنیم سایت های اجتماعی هم جنبه های منفی دارد وهم جنبه های مثبت این به خود شخص بسته گی دارد که خودش چی
راه را انتخاب میکند اما ما باید کوشش کنیم که جنبه های مثبت را ببینیم با درست استفاده کردن این گونه وسایل شخص
میتواند به پیشرفت های زیادی نایل گردد چون داخل این سایت ها برای همه سوال ها جوابهای قانع کننده ومعلوماتی
زیاد است پس باید ما هم از این معلومات مفید استفاده کنیم تا از هر نگاه پیشرفت را در تمام زنده گی خود را تجربه کنیم.
ما باید همیشه در باره پیشرفت فکر کنیم که چطور باید با این همه امکانات وپیشرفت ها بتوانیم  خود را به مراحل بالا تر برسانیم وهمیشه در فکر پیشرفت ها در امور کاری خود داشته باشیم.About the author

160