خود باوری

Posted on at


 


در وجود همه ما شاید خیلی چیزهایی باشد که ما هنوز قادر به کشف آن نشده ایم . اینها همه برمیگردد به خودمان به میزان اعتماد به نفس مان ، به همان کلمه خودباوری ، به توان پذیرش ریسک و به دنبال آن بودن ...


برای یک لحظه هم که شده باید باخود اندیشید که آیا من چیزی از بقیه انسانهای روی زمین کم دارم و آیا من از همان ازل اینگونه ناقص خلق شده ام ؟!!نخیر ، این است پاسخ تمامی اینگونه سوالات . همه انسانها در پیشگاه خداوند و از نظر خلقت هیچ کدام تفاوتی ندارند و همه مثل هم هستند . اما هستند کسانیکه در امورات زنده گی ما میتوانیم به آنها بگوییم موفق ، چون این اشخاص آن کشفیات مهم را در وجود شان انجام داده اند . در راهی که قدم نهادند به خودشان باور و ایمان نمودند وتا آخر کار پای آن ایستادند.در این دنیا هیچ چیز ناممکن نیست و اگر کسی خواسته باشد کارهای خود را عملی کند پس یقین نماید که میتواند و قدرت به  پایان رساندن آنرا دارد . قسمی که گفتم کلمه ناممکن هیچ معنی و مفهومی ندارد و نمیتواند مانع ما در پیش  برد کارهایمان شود پس باید به خود ایمان و باور داشت و ایستادگی نمود


پس در این صورت ما هم میتوانیم مانند آن اشخاص موفق باشیم .فقط و فقط به کمی اعتماد به نفس ، به خود باوری و پرورش آن در وجودمان نیازمند هستیم . در پهلوی اینها به توان ریسک نمودن هم ضرورت داریم باید آنرا در دنیای خود تجربه نمود و توان مقابله با آنرا در خود پیدا کرد ، که بعد از ارده دیگر هیچ قدرتی نمیتواند مارا از کاریکه در آن قدم نهادیم بازگرداند . بدون شک با انجام این کارها در خودمان ما هم میتوانیم در تمامی امورات زنده گی خویش روزی موفق باشیم .پس بخود اطمینان کن و ادامه بده ...About the author

160