شرایط صحت نماز

Posted on at


خداوندنمازرابرای تمام انسان امرکرده است .وبالای تمام مردم فرص دانسته است .بانمازخواندن انسان باخداوندارتباط می گیرد.وباخدای خودرازونیازمی کند.وهیج گاه ازدرگاه خداونددورنمی شود.وهمیشه وهمه جاخداونددرنظراومی باشد.وترس وبیم دردلش می باشد.نماز خواندن باعث روشنی قلب وطولانی عمر می گردد.پس برای اینکه نماز مادرنزد خداوندتعالی مورد قبول قرار گیرد .باشرایط نماز رارعایت کنیم تانماز ماموردرضای خداوندقرارگیرد.ونمازمادرست باشد. خداوندخیلی بزرگ وتوانا وعادل میباشد.وهمه موجودات چی از انسان چی حیوان درنزد خداوندعاجزومعتاج می باشند.وخداوندعظمت والای داشته وتمام انسان هادرنزداوناچیز می باشند.وتمام موجودات بایدسربه سجده بگذارند.وعبادت خداوندرابکنند.


خداوندبزرگ هیج گاه مانندبندگان خوددروازه رحمت خودرابرروی هیج کس نبسته وهمیشه برروی بند ه گانش باز است .ومانند بعضی از اشخاص ثروتمند،وپادشاهان ،بسته نیست .بلک خداوندانسان هاراامر کرده که پنج وقت نمازرابرپادارند.وبه درگاه پرعظمت وپرشکوه اورفته وبااوراز ونیاز کنند.وگپ دل خودرابرایش بگویند.وهمه چیزرااز اوطلب کنند.وازاومغفرت بخواهند.وانسان وقتی درمقابل خداوندظاهر می شود .باید تمام فکرها وحواس خودرابه خداوند ونمازش جلب کند.وتمام حرف هاراسرنماز به یادش نیاورد.وخداوندبرای ملاقات ودیدن خودبرای انسان هاشرایط معین کرده است .یعنی خداونداز تمام مسلمانان خواسته است .که خودراپاک وآراسته ومعطر وخوشبوبسازد.وبانظم وبرنامه مشخص به ملاقات اوظاهرشود.وچند موردوشرایط نماز راگفته است .


(1)- وضوداشتن


کسیکه نماز بایدبخواند.بایددرقدم اول وضوداشته باشد.وانسان بدون وضو ونیت وضونمازخوانده نمی تواند.


(2) – پاکیزگی  


کسیکه نماز می خواندباید لباس وجای که نمازحی خواند.وسجده می کند. بایدپاک باشد.وبه نجاست آلوده نباشد.


(3)- پوشش اسلامی 


کسیکه نماز می خواند.باید برهنه نباشد.حداقل برای مردان ازروی شکم تا زانو پوشیده باشد.وبایدزنان تمام بدن خودرابپوشند.وصورت وبنددست هاوپاهادروقت نماز خواندن دیده شود.


(4) – غصبی نبودن لباس ومکان 


کسیکه نماز می خواند.بایدلباس وجای که نماز می خواندازخودش باشد.ویاجای می رود بایدازآب که ویاجی که نماز می خوانداجازه بگیرد.تانماز آن درست باشد.


(5)- رعایت وقت نماز


پنج گانه بایدبه وقت آن خوانده شود .یعنی بایدازپیشش قضانشود.ویااگردرهنگام صبح قضامی شود.بایدقضایی بخواند.


(6) مکان مناسب


کسیکه نماز می خواندباید درجای همیشه گی خودنماز بخواند.ومکان آن پستی وبلندی ولرزان نباشد.تاانسان به عذاب نشود.ونمازآن درست گردد.


پس اگرمسلمانان این شرایط رادرنماز رعایت کنند .نماز آنهادرست واقع می شود ومورددرگاه خداوندقرارمی گیرد.About the author

160