هندو های افغانستان چگونه عروسی میکنند

Posted on atایندر سنگهـ"مجبور" جوان 38 ساله یی که پیشۀ دوا فروشی دارد میگوید


نظر بهد معلوماتی که از نیاکانم دارم در قسمت رسم و رواج عروسی خویش باید بگویم که ما مردم در طول 12 ماه یا یک سال هر وقتی خواسته باشیم عروسی میکنیم


مراسم خواستگاری ما هم از طرف فامیل پسر صورت میگیرد و هم از طرف فامیل دختر منتهی اقدام بیشتر از سوی فامیل پسر صورت میگیرد مثل دیگر افغانها


بقول موصوف در روز اول شیرینی خوری شان سه یا چهار نفر بزرگ قوم ، 60تا 70 نفر خویشاوندان را گرد هم جمع کرده از یک دیگر قول میگیرند و تعهد می کنند که این آغاز نامزدی پسر و دختر میباشد فامیل پسر اشیایی لازم عروسی را برای عروس شان از قبیل زیور ، لباس ، بوت و قیره تا حد توان آماده میسازد پدر و برادر دختر نیز از آنچه که در توان دارند دریغ نمیورزندمجبور شرایط پیوند زنده گی زنا شوهری شان را اینطور بازگو میکند:


سر شما بد تاثیر نکند ما مردم اینطور رواج داریم که در مقابل دختر دادن پیسه نمی خواهیم و نه می گیریم . مگر از خود مصرف میکنیم و می دهیم باز هر کس توان خود را دیده به جایی پا میگذارد


ما و تمام اهل هنود افغانستان ، از یک قانون و مذهب پیروی میکنیم ، عروسی ما درمسال صورت میگیرد . بدوستان و خویشاوندان خویش کارت دعوت میفریستیم و آنها را به درمسال میخواهیم در درمسال ما کتابی است بنام گرنت صاحب و وجه والا یا دبله والا نیز حضور می داشته باشد


ما پیشروی گرنت صاحب به شاه و عروس سوگند وفاداری میدهیم تا با هم دوست و با وفا بوده


کاری نکنند که سبب جدایی شان در زنده گی گردد
About the author

SebqatAkbari88

I am Sebghatullah and I am from Afghanistan i live in herat city

Subscribe 652
160