آداب مسجد

Posted on at


خداوند(ج)برتمام انسان هاامرکرده نمازبخوانند.ونمازخواندن درمسجدثواب زیادی وپاداش زیادی دارد.وبرای رفتن به مسجدبایدآداب وطریق رفتن به مسکدزابفهمیم .وبامسلمانان رعایت کنند.ونمازخواندن درمسجداهمیت وثواب زیاددارد.مسجدجایی می باشد که مسلمانان صرف خداوندراعبادت می کنند.وباخدای خودرازونیاز می کنند.وخداوندراعبادت وپرستش می کنند.وخداوندبی شریک ومانند می باشد.وتنهاخدالایق عبادت است .وهمین خاطر است .مسجدخانه خداگفته می شود.وبایداحترام شود.کسانیکه خانه های شان نزدیک مسجداست


.بایدنمازخودرادرمسجدبخوانند.چون ثواب زیاددارد.وکسیکه خانه نزدیک مسجداست وبرای نمازخواندن نمی رود گناه زیادمی کند وازمسجدروی می گرداند.ولازم وضروری میباشد.که نمازخودرادرمسجدادا کند.وکسیکه مسجدمی رودبایدآداب آن رعایت کند. (1)- زیادبه مسجدبرودونماز بخواند.


(2)- وقتی که اشخاص داخل مسجدمی روندباید اول پای راست خودرابگذارند.ووقتی ازمسجدبیرون می شودباید اول پای چپ خودرابگذارند.چون درکتاب ها واحادیث آماده است . (3)- باید حتما با وضو وبسم الله داخل مسجدشود. (4)- وقتی داخل مسجدشدید باید دورکعت به خاطر احترام به مسجدادا کند. (5)- وبایدنماز واجب خودرابخواند.وبعدنماز های قضایی ویامستحبی خودراادا کند.وباید دورکعت هم برای اموات جمیع مرده ها ادا کند.


چون مرده هاهم که دردنیانیستند.بالای زنده هاحق دارند.که نماز ویاقرآن برای شان خوانذه شود. (6)- وبایددرمسجدبه آواز بلندصبحت نکند.تاباعث اخلال درمسجدنگردد. (7)- وبایددرمسجدصرف نماز بخواند.واز گفتاربیهوده وازاموردنیوی بپرهیزد. (8)- وبایدداخل مسجدآشغال نریزد.اگرهم اطفال ریختند .بایدجمع کنند. (9)- وقتی به مسجدمی رود باید لبای پاک وخودرامعطر سازد.وبایدحمام برودتادرنزد خداوندآراسته وبوی ندهد.وبایدازخوردن پیازوسیرچون دهن رابدبومی کند.بپرهیزد. (10)- بایدزودترازدیگران به مسجد برود.


(11)- وباید درمسجد غیبت واختلات نکند. (12)- وبایدخنده نکند.که نامحرم صدای آن رانشنوند. (13)- وبعضی از اشخاص هستند که از مسجدسوی استفاده می کنند.خودراانتحاری می کنند.وتعدادمسلمانان رابه شهادت می رسانند. (14)- وبعضی ازاشخاص درمسجد کفش های دیگران رادوزدی می کنند. (15)- وکسانیکه درمسجد می آیند.باید به سخنرانی واحادیث سخنران گوش بدهند


وبه آن عمل کنند. (16)- وبایددرمراسم مسجد شرکت وبه مراسم های آنها کمک کند. (17)- وبایدمسجدراجاروکند چون ثواب زیادی دارد . (18)- واگرکسی این نکات رارعایت کند.خداوندازاوراضی وخشنودوثواب دنیا وآخرت رانصیب می شود.About the author

160