تکنالوِژی

Posted on at


تکنالوژی


تکنالژی عبارت ازهرآن چیزی که انسان بافکروهوش خود میسازد تکنالوژی گفته میشود.اززمان های خیلی قدیم نیزانسان هاباتکنالوژی سروکارداشتند به طورمثال انسان ها آدمک های آهنی که بدون هیچ انسانی حرکت میکرد بود می ساختند یعنی ازتکنالوژی کار میگرفتند.


وحالانیزتکنالوژی پیشرفت های زیادی کرده به طورمثال مبایل های هوشمند, موترهای خودکار(هوشمند)سساخته اند.


ودرآینده های نزدیک تکنالوژی پیشرفت های زیادی خواهد کرد وبسیارکار های بزرگی صورت خواهد گرفت به طورمثال انسان ها خواهند توانست که در زمان سفرکنند.وآن قدرپیشرفت خواهد کرد که باحرف زدن باکمپیوترها کارهای ما را انجام خواهیم داد


وهمین حالا نیزکمپیوتر ها میتوانند دستورهای که ما میدهیم انجام دهند درقدیم هاتکنالوژی آن قدرپیشرفته نبود مثلی که کمره هاسیاه وسفید بود اماحالا کمره هازیاد پیشرفت کرده که میتواند تصویرراهزارمرتبه بهترترازکمره های قدیمی نشان دهد.کمپیوترها نیزپیشرفت های زیادی کرده که اولین کمپیوتررا درسال 1946


یک گروهی به سرپرستی اکرت ماچلی ساختندکه آن قدرتکمیل نبود وبعدا تکمیل ترشد.وپیشرفته ترخواهد شد 


 


 About the author

160