نقش تصمیم گیری در زندگی انسان

Posted on at


تصمیم گیری یکی از مهمترین ارکان در زنده گی محسوب می شود وبا گرفتن تصمیم درست، درمورد هرچیزمی توان آینده آنرا ساخت. تصمیم گیری در زندگی انسان از اهمیت والایی برخوردار است وباگرفتن تصمیم هر کار به وجه احسن انجام می یابد. وقت در زندگی دارای اهمیت زیادی می باشد که باید از هر لحظه آن استفاده درست نماییم.ودرهر لحظه تصمیم داشته باشیم که چه کار را انجام دهیم.وهر انسان برای ادامه زندگی خویش مجبور به تصمیم گیری است. زیرا زندگی بدون تصمیم وپلان امکان نا پذیر است.هرثانیه، هردقیقه، هرساعت وهر روز را باید طبق تصمیم وپلان بگذرانیم تا که شاهد هفته ها، ماه ها وسال های درخشان وکامیابی باشیم. زیرا که تصمیم گیری سبب مؤفقیت هر کار میگردد. انسان باید در هر لحظه از زندگی خود به فکر این باشد که چه کار های را انجام دهد، چه بخواند، چه بنویسد، کجا برود، کجا نرود، چه بخورد، کی بخوابد وغیره امور که هر کدام شان برای انجام دادن، نیاز به تصمیم مناسب دارد تا که به خوبی اتمام پذیرد.بعضی تصامیم آنقدر مهم اند که تا آخر زندگی می توان اثر آنرا حس کرد یعنی مسیر زندگی را تعیین می نماید مانند تصمیم برای ازدواج، که از جمله مهمترین وبا ارزشترین تصامیم محسوب می گردد که انسان در گرفتن این تصمیم باید بسیار دقت نماید وبا دیگران (فامیل اش) نیز مشورت کند تا که بتواند تصمیم درستی را بگیرد وآینده اش را بسازد.فعلاً مهارت تصمیم گیری نقش مهمی را در زندگی فردی واجتماعی انسان دارا بوده واز اهمیت زیادی برخوردار است. همین تصامیم واهداف انسانها است که سبب رشد وپیشرفت جامعه میگردد مثلاً : یک شاگرد با درس خواندن وتلاش کردن تصمیم دارد که درآینده یک شخص مفید در جامعه خویش گردد وبتواند با دیگران کمک وهمکاری نماید. انسانی که همیشه با تصمیم کامل وتوکل به خداوند(ج) اهداف خویش را پیش ببرد همیشه مؤفقیت وکامیاب خواهد بود واما انسانی که بدون تصمیم هدفی را دنبال نماید هیچ وقت کامیاب نخواهد بود.برای آغاز هرکار اول انسان باید از هر لحاظ در مورد آن فکر وجستجو نماید وتمام نکات مثبت ومنفی را مد نظر بگیرد بعد تصمیم بگیرد که آیا آنرا انجام دهد یا خیر؟ تا که در آینده کدام علت باعث ندامت وافسوس برای وی نشود..About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160