تروریست 2

Posted on at


 


و باز هم به خاطر مقاصد و آرزو های غیر محال شان فرصت به چنین فکری را نمیدهد و کور کورانه بطرف هدف شان می روند . یا اگر جواب شان نخیر باشد آیا فکر می کنند دنیا تا کی این قسم دست خوشبازی های فریبنده آنها خواهند ماند ؟ واقعا" به این فکر کردند که از راه های دیگری که درست و معقول است می توانند به اهداف خود برسند  شاید امتحان کرده باشند و یا هم نه .تنها راه رسیدن به قدرت و مقصد شان را حملات تروریستی بدانند با این طرز فکری جهان نمیتواند دنیای بدون تروریست و حملات دهشت افگنی را تصور کندبحث در این مورد فقط واژه پردازی بوده بی فایده و وقت ضایع کردن است ولی باز هم می توان امیدوار بود که دنیا به این طریق نمی ماند بلاخره این افراد به سزای اعمال شان می رسند نه اینکه کسی به آنها جزای تعیین خواهد کرد نه. بلکه این طبیعت است که همواره چنین اشخاصی را به کیفر اعمال شان رسانده و می رساند. این موضوع به وضاحت دیده می شود که جهان مملو از ادییان و فرهنگ های مختلف و گوناگونی است چه زیبا می بود  با درک این مسله که هر انسانی آزاد است و میتواند عقیدهء خود را داشته باشدهمانطوریکه پیامبر اسلام (ص) در زمان فتح مکه همه را آزاد گذاشت و به اعتقاد شان ارزش قایل شد درصورتیکه موجب قتل و غارت مال جان و آبروی کسی نشود. در غیر آنصورت خودشان اولین کسی بودند که شمشیر به دست میگرفتند وچنین افرادی را از میان برمیداشتندپس بیاییم ماهم با چنین تفکری حدومرز خودرا شناخته وبه عقیده وفرهنگ همه گان احترام گذاشته ودر صدد نابودی آن نبراییم بلکی به آنها تا جای که میتوانیم کمک هم بکنیم تا جهانی را بسازیم بدون هیچ کینه جنگ وحشت ترس و خواسته های خودخواهانه که میتوانیم به جهان حکومت کنیم آن هم از راه نادرست بلکی باید راه های درست را جستجو کرد برای رسیدن به مقاصد خود .About the author

160