لرزش کوه باعث از بین رفتن 2000تن درولاسوالی ارخوی بدخشان

Posted on at


 


لرزش کوه درولاسوالی ارخوی بدخشان همه مردم رابه ترس وحراص مواجه کردوجان 2000تن ویا بیشترازآن راگرفت ومردم رابه غم واندوگرفتارکرداست بسیاری ازخانوادها عزیزانشان راازدست دادندوآنها درجلوع رویشان درزیرخاک هستنند وبرای شان بسیارسخت است که نمیتوانندآنهارابیرون بی آورندتایک باردیگرچهرمصوم شان راببیند.وهمچنان زنده گی ها خودراازدست دادندودریک حالت سخت به سرمی برندمردم ولاسوالی ارخوی بدخشان دریک دقیقه غم دیدشدن وشهیدان زیاددادند خداوندج روی این شهیدان راشاد داشته باشد وبه خانوادهایشان صبرنصیب


کندتابتوان بقی زندگی خودرا به خوبی سپری کنند بعضی اشخاص به خاطرکه خانه هابشان زیرختراست بی سرپناشدند.


 ودرهوای گرم درسرتپها خاکی زندگی می کنندواین خانوادها درآروزی این هستنندکه دولت برایشان اگردیگرچیزی نمی دهد فقط نان خشک بدهدتا بتوانند شکم اولادهای خودرا سیرکنند دریک دقیقه خندهای مقبول شان به غم تبدیل شدبه آن اولادی که تمام خانوادخودراازدست دادفکرکنیدکه چقدر سخت است که بدون خانوادزندگی کندچون دیگرنمی تواند آن خوشی که خانوادهش برای او می دادندازدیگرکس بگیرد. 


پس نباید به این دنیا دل ببندیدچون این دنیا دنیایی فانی است ؟ آیا ازآن افرادبی سرپنا که تمام زنده گی خودراازدست دادندخبرداریداگرخبردارید پس برایشان ازتهه دل دعا کن وما بایدبه هموطنان غم دیدخودشب وروزبه درگای خداوندج دعاکنیم تا این خانوادهای غمگین دوبارخوشی خود رابدست آورند


پس همیشه دعایی مان همی باشد که خدایا مارابه این مشکل روبه روی نکن واین طورغم به هیچ کسی نشان نده پس ازاین لحضه ازاین حادثه درس عبرت بگیرندچون بسارصحنه سخت ودوشوار است که هیچ کس آن راتحمل کردنمی تواند کوشش کنیدکه همیشه کارخیرانجام دهنیدوهیچ وقت کارخیرا به فرادمکذارچون همهی ما آخرت داریم پس کاری نکین که ازهردو دنیا خودرامروم کنیدچون این دنیا فانی است وبلاخرپایان پیدا می کند.


 


 واین را می دانیم که تنها الله میداندکه ما درچه حادثه ازبین خواهیم رفتم هیچ حادثه مارا خبرنمی کندهمیشه بایدبه فکرهمین باشیم که تنها همین امروزدارم  زنده گی می کنم وفردای موجودنیست پس اگرمی توانیم به این آسیب دیدگاه ن کم نمایم اگرنمی توانیدکمک مالی کنیدحداقل با ایشان غم شریکی کنیم چون اینها تمام داروندارخودرا ازدست دادندودلهای شان بسیارضعیف شداست ودیگرطاقت هیچ چیزی راندارندوتمام این روزهارابه مشکل سپری می کنندواشک ازچشم های شان جاری شد است ودارند گرسنگی اولادهای شان راتحمل می کنندکه درپیش رویشان صدامی زنندکه نان می خواهیمAbout the author

160