توحید

Posted on at


یکی ازخصوصیات دردین مقدس اسلام توحید ویقین داشتن می باشد .وبایدتمام مسلمانان دردین مقدس اسلام توحید داشته باشند.ویکی ازاصول مذهب تمام مسلمانان می باشد .توحید یعنی ایمان وباورداشتن به خدای یکتا ولایزال می باشد.که خداوندیکتاویگانه است وشریک ومانندندارد.ومعتاج به کسی نمی باشد.وباید مسلمانان هیج شک وشوبه در وجود خداوند نیاورند.وباور ویقین داشته باشند.ومامسلمانان به وجود خداوندیقین داریم .خداوندبزرگ برای بنده گان خودنعمات زیادی از قبیل اعضای بدن وآب وغذا های وسبزیجات زیادی داده است .


وهمه چیزهای که مامیخوریم همه ازآن خداونداست .وماباید شکر خدارابه جاکنیم .وانسان حتی اگر نان خشکی می خوریم بایدخداراشکر کنیم .وخداوندیک نعمت باارزش وپرقیمت برای ما بخشیده است .اوهم است پدر ومادر که برای ما باارزش وکم یافت می باشد .ووالدین برای اولاد خودبسیارزحمت می کشند .وشب هارابخاطر اولاد خودسحر می کند تاطفلش آرام بخوابد.وماباید قدر والدین خودرابدانیم وخدمت آنهارابه جاکنیم .


چون بلای ما حق دارند.وخداوندهمیشه همراه بنده گان درغم وشادی میباشد .ونعمات زیادی رابرای انسان هاآفریده است وباید به خوبی استفاده کنیم .خداوندبرای مسلمانان پیامبران زیادی برای آنها فرستاده است .تاراه صحیح رابرای آـنها نشان دهند تابه راه های خراب وگمراه کننده کشانیده نشوند.هیج شک وشعبه وجود ندارد .که خداونداناوتوانا وزنده کردن ومیرانیدن انسان هادردست خداوند می باشد.تمام انسان ها،حیوانات ،وزمین وآسمان راخداوندخلق کرده است .


وخداونداین جهان بزرک راخلق کرده است .وهرنوع گل ومیوه های که ماکشت می کنیم همه راخداوندثمر می بخشد .ومااستفاده می کنیم .وهمه اینها نشانه های خداوند میباشد .وکسی نمی تواند.گل ها وحتی یک اطفال رابسازد .وبه اوروح وروان بخشد ولی بنده ازاین کارها عاجز میباشد .


وماباید یک مصیبت که خداوندبرای مامی دهد بایدگیله وشکوه نکنیم چون خداوندبهتر می داند.وعمرتمام انسان هادردست خداوند بزرگ میباشد .وماباید خداوندرادرهمه جا شاید قرار بدهیم وبه اوایمان ویقین داشته باشیم .وبایدعبادت وشکرخدارابه جاکنیم .ویکی از مسلمانی انسان ها توحید داشتن است .About the author

160