من وتجربه هاي زنده گي ام

Posted on at


بااينكه جوان هستم اماكوله باري ازتجربه بردوش دارم واين تجربه ها حاصل زنده گي شكست خورده والدينم نصبيم شده است.آرزويم اين است كه باصداي بلند به همه بگويم


ـ دختران وپسران جوان باچشم بازوازروي فهم وشعورخواهان هم شويدـ وقتي باهم ازدواج كرديدبه خاطرمسايل پيش پاافتاده ازهم آزرده نشويدـ هروقت درزنده گي مشتركتان مشكلاتي پيش رويتان قدعلم كردبه هراس نيافتيدبلكه مشورت وكمك بزرگان را فراموش نكنيد


ـ به راهنمايي ونصايح كساني كه ازشماكلانترهستندعمل كنيدچراكهبزرگان كوهي ازمعرفت وتجربه اند


ـ اين نكته رافراموش نكنيدكه انسانهاكاملاً بي عيب نيستند،هرانساني حتماًعيوبي دارد. عيبهاي هم رابپذيريدودرجهت اصلاح آن عيب برآييد نه اينكه عيب طرف مقابلتان را كلانتركرده واورا رهاكنيد


به والدين همديگراحترام قايل شويد.درمنازعاتي كه بين تان پيش مي آيدخانواده هاي همديگر راموردتوهين قرارندهيدـ زماني كه صاحب اولادي مي شويد بايدتمام هدفتان درجهت به ثمر رساندن فرزندتان باشد. مي بايست خودگذريهاي زيادي ازخودبه خرج دهيدمتوجه روابط خود باهم،بامحيط واجتماع باشيد چراكه شماالگويي هستيدكه فرزندتان ازآن تقليدخواهندكرد بنابراين هرچه صبور،فهيم،قانع،شاداب وباايمان باشيدفرزندان نيكوتري پرورش خواهيد دادـ شايددربعضي مسايل باهم تفاهم نداشته باشيدولي سعي تان رابراي حل معضلات زنده گي بكنيد.به فكرجدايي


  نيافتيدچون فرزنداني كه ثمره طلاق وجدايي هستند آسيب زيادتري نسبت به كساني كه يتيم اند متحمل مي شوند


پس با ديد زيبا وعاقلانه اي درپي وصال باشيد
About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160