اصول دین

Posted on at


خداونداصول دین رابرای مسلمانان بنا کرده است .وماباید ازآن پیروی ویقین وباوروعقیده داشته باشیم .واصول دین راکوچک نشماریم .وارزش قایل شویم .تاسعادت دنیوی واخروی ما مسلمانان گردد.واصول دین بر 5 قسم می باشدتوحید.عدل .نبوت .امامت .معاد  


(1)- توحید 


یعنی ایمان به خداوند یکتا وباورداشتن به آن که خداوندیکی است شریک ومانند ندارد.نه فرزند کسی است .وزاده شده ازکسی میباشد.توحیدازدین مقدس اسلام میباشد.ومابایدباورداشته باشیم .وکسیکه یقین نداشته وشیریک دروجودآن بیاورد .از جمله مسلمانان نیست وجایش دردوزخ می باشد.


(2)- عدل 


یعنی خداوندبرسر تمام مسلمانان عادل ورحمان است وبرسر بنده گان خود ظلم نمی کند.وقرآن رابهترین هدیه برای بنده گانش عنایت کرده است .وتمام راه هارابرای بنده گانش گذاشته است .وماباید به عدل الهی باورداشته باشیم .وتمام کارهاخداوندبه عدالت استواراست .


(3)- نبوت 


یعنی خداوند برای رهنمای ما پیامبران زیادی فرستاده است .وراه های نیک رابرای مسلمانان گذاشته است .وماباید به پیغمبران ایمان ویقین داریم .وماباید آنهاراازدل وجان دوست داشته باشیم .واحترام کنیم .پیامبرتمام مسلمین سردارعالم حضرت محمد مصطقی (ص) میباشد.وهرکسی به حضرت محمد ایمان نداشته باشد مسلمان نیست وماباید به دستورات پیامبران خود عمل کنیم .تارستگارباشیم .وخداونداز ماراضی وخشنودگردد.


(4)- امامت  


یعنی بعداز حضرت محمد دوازده امام از خانواده حضرت محمد (ص) برای رهنمایی مسلمانان فرستاده شده اند وماباید به همه آنها باورداشته باشیم ودرقرآن کریم زکرشده است .واحادیث زیادی آماده است .درباره اصول دین .


(5)-معاد 


یعنی انسان هازمانیکه از دنیا برای همیشه وداع می کنند.ودرروز آخرت دوباره زنده شده از داخل خاک بیرون می شوند.وتمام اعمال نیک وبد انسان درپیش خداوندظاهر میشود.واگر انسان اعمال نیکی مانند زکات دادن ،روزه گرفتن ،حج رفتن ، مال کسی رانخوردن ،احترام به والدین ،وعبادت ونماز خواندن ،راانجام دهد از جمله اشخاص نیک وداخل بهشت می شود.واگر انسان اعمال بد مانند دوزدی ،غیبت ،معصیت ،مال خوردن یتیم ،این هااز جمله اعمال نیک وناپسند .میباشد وناراحت داخل دوزخ میشوند.


وماباید ایمان داشته باشیم که معادوجوددارد .وماباید اعمال نیک راانجام دهیم وازبدی هادوری کنیم .تاخداونداز ما راضی وخشنودباشد..About the author

160