بعضی از خصلتهای پست فطرتان

Posted on at


 :حسودی


 بی نهایت حسود بخیل میباشند کسی را نسبت به خود بهتر دیده نمیتوانند همیشه کارهایی را انجام میدهند که مردم از آنها نفرت میکند او قسم انسان زنده گی خود را همیشه سخت میگیرند و نمیتوانند که به آسانی زنده گی خود را پیش ببرند و حسودی صدمه بزرگی را در زنده گی شان وارد میکند . حسودی یک عادت بد بوده و کسی با داشتن این عادت بد خوب دیده نمیشود بلکه همیشه تحقیر شده و کسی  چنین انسان هارا دوست نمیدارد اگر انسان کدام چیزی واقعن میخواهند بدست بیاورند پس بخاطرش بجنگند و او را بدست بیاورند نه که با حسئدی کردن زنده گی دو طرف را خراب کنند اگر واقعن نصیب شان باشد پس برایش خواهی رسید و در غیر آن چیزی که به آنها تعلق نداشته باشد با حسودی که چی اگر جان هم دهند پس هیچ وقت به آن نمی رسند . حسودی یکی از خصلت های بد انسان میباشد و شخص حسود بدترین شخص جامعه میباشد


 


 : تهمت


  تهمت زدن هم نیز یکی از بدترین خصلت های انسان ها میباشد که از نگاه اسلام هم گناه است .شخصیکه تهمت ناحق بزند عاقبت خوبی را پیش رو نخواهد داشت بلکه خوار و ذلیل میباشد . شخصی که تهمت ناحق میزند شاید برایش کدام فایده یی و یا کدام نقصی نباشد اما کسی که بالای آن تهمت شده است شاید توسط همان تهمت خیلی چیز ها را از دست بدهد و امکان از بین رفتن زنده گی اش است . مثلا اگر تهمت دزدی به آن زده شود شاید توان پرداخت همان تهمت را نداشته باشد و اگر تمام زنده گی خود را هم یکجا کند شاید بازم نتواند بپردازد پس تهمت زدن ناحق یک ظلمی بر انسان ها است که باید دریغ کنند و از این گناه نجات دهند خودرا و سبب به پیوستن یکدیگر شوند نه که تفرقه اندازی کنند و زنده گی کسی را تباه کنند


 


 :دروغ گفتن و یکدیگر را به جان هم انداختن


بازم در باره یکی دیگری از خصلت های بد در حال مباحثه هستیم . دروغ گفتن یکی دیگری از بدترین خصلت ها است که باید حذر کنیم از آن . نباید دروغ گفت کوشش کنید با گفتن حقیقت خودرا در جامعه مشهور سازید نه که با گفتن دروغ ..... با دروغ میتوانیم خیلی چیزها را بدست بیاوریم اما نمیتوانیم همیشه آنها را نگاه داریم . بدست آماده از دروغ یا ضرر میرساند یا از بین میرود بعضی عادت دارند حرف دونفر را به همدیگر میرسانند و بین شان تفرقه می اندازند این کار برای آنها خوشی میدهد اما دو طرف را به هم می اندازند و اگر این قسم انسانها در جامعه زیاد شوند پس تفرقه روز به روز بروز میکند و جامعه از بین میرود


http://old.ido.ir/a.aspx?a=1389012401


 


 


خصلت  های بد خیلی است باید دوری کنیم از چنین خصلت ها و کوشش کنیم تا دیکران را هم نیز از اینخصلتهای بد دور کنیم .


فردینا  عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160