خاطرات تلخ– بخش دوم

Posted on at


شیش سال از ان موقع می گذرد اما هنوز آن لحظه را به خوبی به یاد دارم وبرای هر کس که تعریف می کنم اسباب حیرتش میشود. اما انها باور نمی کنند که یک طفل به این سن که قدرت تفکرش اینقدر وسیع بوده باشد٬ وگفته من برای انها مثل یک قصه است وبس. در زند گی چنین پیش می اید که حتی ارزو ورویا های که به آن نمی رسیم به خاطرات تلخ می پیوندن از جمله تلخ ترین لحظات انست که عزیزانت را در درد ورنج ویا در حال اشک ریختن ببینی٬ ویا زمانی که با یکی از دوستان خود قهر می کنی کسی که هر روز برای خنداندن تو به سویت می دوید وتو را به اغوش می گرفت٬ وهر بار به تو یادوری می کرد که تو بهترین دوستش هستی وبا این کارش باعث میشود٬ که حس خوب داشته باشی وبا لبخند زیبایش تو را میخنداند٬ اما خاطر تلخ این لحظات نیست.بلکه زمانی است که او با غرور از کنارت بدون نگاه کردن وسلام به تومیگذرد به پشت سر خود نگاه میکنی که شاید پشیمان شود وبرگردد٬ اما این قسم نمیشود. بخاطرغرورش از دوستیش میگذرد درن لحظه حس اضافه بودن را داری حتی اگرروزی پشیمان شود وبرگردد اما لحظه دیگر بخش ازخاطرات تلخ مارا تشکیل می دهد.خاطرات فراموش نا شدنی حتی اگر صد چند آن خاطرات شیرین داشته باشی اما باز هم خاطرات تلخ سنگینش بیشتر است. شما نیز بخشی از خاطرات بسیار کسها را تشکیل می هید اما بستگی به شما دارد که در کدام قسمت قرار می گیرد تلخ یاشیرین.از هر لحظه زنده گی خود لذت ببرید وبه نفع خود زندگی کنید. اما به این معنانیست که خوش های دیگران را برای خوشی خود از بین ببرید بلکه به این معنا برای خوشی دیگران از خوشی خود بگذری تا آنها نیز روزی برای برایت خوشی ها ی خود را فدا کند خاطرات تلخ مانند کابوس است که به مرور زمان از یاد رفته میشود اما هرگز فراموش نمی شود.برای خواندن مطالب قبلی ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/user/Hozakarbas-Herat/271696


شیما امیریAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160