دانسانانو اړیکه

Posted on at


 


انسان د یو ټولنیز موجود په توګه دهغه وخت نه چی زیږیدل کیږی خپل ټولنیز مینه د خپل ځان څخه ښکاروی .


 او دا د انسان ټولنیزوالی ملاتر ته ارتیا لری. ټولنیز ژوند د انسانانو لپاره یو حتمی ارټیا او فرض دی.


انسان په یوازیتوب له ستونزی سره مخامخ نشی کولای .


انسان د پرمختک لپاره د ښه اړیکو اړتیا لری د لوی او کوچنی ملتونو په منځ کی .له ښه اړیکه نیولو د ټولنی دا غړی په منځ کی په  لومرۍ پړاو کی سوله سوکالی ملګرتیا او مینه منځ ته راځی .


او د ټولنیز اړیکو لرل دیو تولنی دا غړی په منځ کی د یو حلقه په څیر


او د ټولنۍ یو سالم غړی سره اړیکه برقراره کول لکه د یو بسته شوی حلقه غوندی دی او هیڅ ستونزی سره نشی کولی دغه ټولنه د یو بل نه بیله کړی.


نو په دی ځای کی باید ذکر وکرو چی د سالم اړیکه سره سوله منځ ته راځی او سوله خپل دیو هیواد دسوکالی او امنیت ویوونکی دی .


 د سولې او سوکالی شتون انسان پرمختکه کوی او د ډیرو بریالیتوبونو په لور باندی یی بیایی.


ټولنیز اړیکی دیو مهم او دبنسټی موضوګانی څخه په یو تولنی کی دی.


شته هغه ټولنی چی دښه او لوړ ټولنیز اړیکو خاوندان دی  مګر هغه ټولنی چی له پوهه او لوړو زدکړو له نظره ټیټه ګراف لری دسالم او سمه ټولنیز اړیکه خاوند نه دی .


او هغه خلک چی په دی ټولنی کی ژوند کوی د ستونزو د حل کیدو لاره هم نلری


هغه خلک چی دټولنیزو اړیکه غوښتونکی دی په خپل ټولنه کی دیو ښه چلند خاوند دی .او نورو ته الګو دی او ددی چلند شتون سبب ګرځی چی دنورو ملاتړ هم لاسته راوری .اودا په آسانی سره لاسته نه راوړل کیږی.


نو ښه دی چی هر څوک ددی چلند غوښتوونکی وی رشتینوالی پاکی او ځانته باور لرل د سری واکمنی دلور کیدو موجب ګرځی .


هغه کسان چی یواځی دیو ټولنیز انسان رول لوبه تر سره کوی هیڅ وخت نشی کولای دهغه چلندولوبوی چی له زړه څخه له نورو سره مینه کوی بلکه ددوی اعمال دروغ دی او ټولو ته ښکاره کیږی .


انسان د ټولنیزو اړیکه دبرقرار کول لپاره دنورو اشخاصو باور او ملاتړ ته اړتیا لری په پای کی داسی ویلای شو چی داسی اشخاصو سره اړیکه ټینګه کولای شو چی دښه چلندخاوندان دی ځګه چی د هغه خلک چی ټولنیز اړیکه نلری او غمجن دی نشوکولای خپل ځان پرمختک ته ورسوو.


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160