خشونت علیه زنان درکشور

Posted on at


خشونت علیه زنان سابقه بسیار طولانی را در تاریخ کشور ما دارد که به گونه  های مختلف خشونت ها بالای
زنان بیچاره افغان ها صورت میگیرد در افغانستان قشر زنان ودختران بیشتر مورد ظلم وستم قرار دارند زن
از هیچ نوع ارزشی برخوردار نیست وبعضی هم از طرف خانواده های خود مورد ظلم وتعدی قرار میگیرند
که باعث میشود دست به خود سوزی ها بزنند وبه زنده گی خود خاتمه میبخشند.
بزرگترین وزشت ترین ظلمی که بالای قشر زن صورت میگیرد تجاوز های جنسی است که به بی رحمی وظلم
بزرگ بالای آنها صورت میگیرد که بدبختانه در طول سال به غیر از هرات ولایات هم شاهد این ظلم وبی
رحمی بودنند که به گونه های مختلف بالای اطفال ودختران زیرسن«12،18» صورت گرفته است اشخاص
بی رحمی که این عمل زشت وقبیح را انجام میدهند بعد از گرفتاری به جرم خود اعتراف میکنند وچند سال
زندانی میشود وبعد از مدتی رها میشود تا حال دولت هیچ یک از این اشخاص پست حکم اعدام صادر نشده
که تا دیگران هم پندی بگیرند واز این کاراهای زشت دست بکشند.


به همین خاطر است که این اشخاص به راحتی کار را انجام میدهند ودلجمع هستند که بعد از سپری کردن
دو یاسه سال زندان رها میشوند وحکم اعدامی هم وجود ندارد باید دولت برای این اشخاص مجازات سنگینی
را وضع کند تا دیگر این افعال بد را انجام ندهند وزنده گی وآینده یک طفل معصوم وبی گناه را خراب نکند
این کودکان معصوم چی کناه دارند؟اگر این اشخاص پست یک بار منطقی فکر کنند که این کاری را با این
شخصی که انجام میدهند آیا این کار ظالمانه کار یک انسان است یا یک حیوان؟اما متأسفانه تا به حال یک
شخص با وجدانی پیدا نشده که در باره این مسایل فکر نکرده وبه قسم وحشیانه این عمل را انجام میدهد.


چند روز پیش امام یک مسجد بالای یک دختر«11»ساله تجاوز کرد  این اشخاص از ولایات دور دست
برای آموزش دختر بچه ها میآیند با استفاده از نام پاک قرآن دست به همچو اعمال زشت میزنند وقتی یک
امام مسجد این کار را انجام دهد امامی که خود را از دین واسلامیت کاملا باخبر میداند  باز هم این عمل
زشت را انجام میدهد باید این قسم اشخاص سنگ سار شوند تا دیگر اشخاص هم از آنها پند بگیرند.
این همه بی بندو باری های که در افغانستان وجود دارد همه به اساس بی توجهی دولت است که باید از همان
اوایل قوانینی را برای مردم وبه اندازه جرم وضع میکرد تا این همه اخلال وظلم وستم ها در کشور ماپدید
نمیآمد ومردم به اساس قانون رفتار میکردند وهیچ بی نظمی وخلالی در کشور ما وجود نمیداشت.  

 About the author

160