زیورات افغانی

Posted on at


زیورات افغانی
فرهنگ استفاده از زیورات در افغانستان از زمانه های بسیار قدیم معمول بوده است ، چنانکه در نتیجه حفریات باستان شناسان در سرخ کوتل بغلان ، طلا تپۀ ولایت جوزجان از میرز که منگل ، هدۀ جلال آباد و کوتل خیرخانۀ کابل آثار زرگری به دست آمده است.


 قچ کوهی ، جام هموار و دو دانه مرصع و (هیکل انسان ) مربوط کار ربع دوم قرن اول بوده ، کمربند طلا و مجسمه سور یا رب النوع آفتاب که سر و صورت آن با زنجیرهای طلایی ، گوشواره و دست بند طلایی کار شده ، از ( دانشکدۀ سرخ بغلان ) به دست آمده به دوره زردشتی مربوط است.


 از طلا تپه که به تعداد دوهزار توته زیورات طلایی دورۀ کوشانی ها اشکانی ها به دست آمده است ، نمایانگر آن است که چنین نمونه های کم نظیر در آن وقت مورد استفاده قرار می گرفتند.
امروز اکثرا زنان و دختران در شهر کابل و دیگر روستا به پوشیدن زیورات علاقه دارند.


 ادامه دارد...


 
About the author

160