حادثه بدخشان

Posted on at


حادثه بدخشانهمه هنگامی که صبح از خواب بیدار می شویم انتظار داریم روزی پرازشادی ، برکت وپر از خوشی را شروع کنیم وهرگزانتظار یک روز بد وپراز اتفاقات ناگواررا نداریم .اما هیچ کدام ازما از بازی سرنوشت آگاه نیستیم.حادثه ناگوار بدخشان خبر بسیار وحشت آوروغم انگیزی برای تمام جهان بخصوص مردم غیور افغانستان بود.در حادثه رانش زمین در بدخشان در حدود 2700 مرد وزن وطفل بیگناه شهید شدند ، خیلی تلخ وسخت است که بشنوی از این تعداد بسیار زیاد فقط یک طفل نیمه جان نجات پیدا کرده است . کافیست فکر کنی که تمام این 2700 نفر ،هر کدام برای خود آرزوهای براورده نشده ی داشتند .شاید مادری آرزوی دیدن ازدواج فرزند خود را داشت ،شاید جوان محصلی آرزوی آباد سازی وطن خود را داشت یا اینکه طفلک خوردی قصد بازی گرگم به هوا را داشت


.


کی فکرش را می کرد که لغزش زمین وریزش کوه بتواند جان این همه انسان را بگیرد. این حادثه باعث شد که مردم زیادی یک دل شوند وبخاطر آنها صادقانه وبا تمام وجود به فکر کمک شوند . در اصل این وظیفه اصلی دولت ماست که به آوارگان این حادثه یاری برساند وبه انها جا وسرپناه دهد تا مقداری از غم بزرگ آنها کاسته شود. دولت در این حادثه بی تقصیر نیست چرا که باید به باشنده گان هر محل در مورد محیط زیست شان آگاهی کافی داده وهمچنان از حادثات احتمالی جلوگیری کند


.


ما نیاز به همدردی هیچ کس وهیچ دولتی نداریم وفقط خواهان توجه دولت خود هستیم،ما از دولت خود می خواهیم که به وظایف خود صادقانه عمل کند وبه مشکلات مردم رسیده گی کند، البته که ما خواهان ترحم هیچ کس نیستیم . خدا با ماست.این باور ما افغانهاست ،و می دانیم که ذات پاکی هست که شاهد اعمال ماست وما را به اشکال مختلف می آزماید و در مقابل برای صبر وتحمل ما بهترین پاداش ها را در نظر می گیرد.وما به درگاه یگانه خدایمان خواهان آمرزیدن گناهان تمام مسلمین جهان به خصوص شهدای بدخشان هستیم وبرای بازمانده گان این حادثه صبرعظیم خواهانیم


.


انا لله و انا الیه راجعون


 About the author

160