درخت مثمر

Posted on at


ـ يادش بخير زمانيكه هنوزنهال كوچكي بودمـ آرام آرام بزرگ شدم وبرگ كردم


ـ برگهايم زيادبود،انسانهاازسايه خنكم لذت مي بردندـ نه تنها ازسايه ام بلكه ازميوه هايم نيزبهره مي بردندـ سالهابه همين طريق گذشت ومن روزبه روزپيرميشدم،ديگرتوان سابق رانداشتم كه برگ وميوه بدهم


ـ وقتي دراطرافم درختان جوان وپربار رامي ديدم احساس بيهوده گي ميكردم،باخودم ميگفتم كه من ديگربه درد نمي خورمـ در روزي ازروزهاي زمستان چندتن ازانسانها آمدندكه دردستشان اره هاي برقي بود. آنها اول به من خوب نگاه كردند وبعد شروع به قطع كردنم كردندـ مرا به قطعه هاي زيادي تقسيم نمودندوتمام قطعه هايم رادرون موترباري كردندوبه فابريكه چوب بري بردندـ درآنجاازمن چيزهاي زيادي ساختند نيمكت،ميز،چوكي،در،كلكين وورق.اينها ثمره من بود


ـ نيمكتهارا به مكتب بردندودرصنف هاي درسي گذاشتند.باشروع مكاتب شاگردان ازآن نيمكتها استفاده كردندـ كلكينهاي ساخته شده رابه درون ساختمانهابردندونصب كردند.خانه هاي انسانهابدون كلكين زيبايي زيادي نداردومن اين زيبايي رابه خانه انسانهابخشيدمـ گذشته ازهمه اين منفعتها انسانهاازتنه من نيزاستفاده ميكردند.براي رفع مانده گي شان مدتي روي من مي نشستند وبعدبه راه خودادامه ميدادندـ ديگراحساس بيهوده گي نميكنم چون وقتي به گذشته ام نگاه ميكنم مي بينم كه از روزاول زنده گيم تابه امروز باعث خدمت وكمك به انسانها بوده ام


بله دوستان عزيز! زنده گي مان وقتي زيباست كه باخدمت وكمك به مخلوقات خداوندبگذردAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160