طبعیت زیباست

Posted on at


طبعیت مجموعه منظم مخلوقات خداوند میباشد خداوند بزرگ در این جهان زیبایی زیادی را آفریده که نگهداری آنها
وظیفه انسانها میباشد از جمله با ارزش ترین وزیبا ترین این نعمات طبیعت زیبااست که خداوند متعال آن را برای استفاده
موجودات زنده آفریده است زمین های راآفریده که همه موجودات کشت وزراعت کنند و هر گونه محصولات زراعتی را غرض استفاده خود ومردم را به فروش میرسانند.
طبعیت به مواظبت ضرورت دارد وبرای زیبا ماندن از این طبعیت هر گونه سعی وتلاش های باید شهرداری ها انجام دهد
کشور ما افغانستان بزرگترین کشور زراعتی بوده در‌آن محصولات با ارزشی کشت وزرع میشود اما در مقاسیه با دیگر
کشور ها برای نگهداری خوب این سرسبزی های که در طبعیت وجود دارد سعی صورت نمیگیرد تا ساحه های
سبزوتفریحی  وهر گونه تزهین را در هر قسمت از شهر ما را جور کنند تا در زیبایی طبعیت افزوده شود.در ممالک خارجی به غیر از اینکه در زیبایی طبعیت سعی وکوشش میکنند در حفظ ونگهداری آن هم سعی زیاد می
کنند وبه غیر از این که برای بقا ماندن طبعیت سعی زیاد میکنند به چیز های که از این طبعیت زیبا حاصل میشود نیز
ارزش زیادی قایل هستند یکی از این محصولات زیبا گل ها هستند که از ارزش خاصی برخوردار است ومثل دیگر
محصولات غذایی وسبزیجات در بازار ها به فروش میرسد که به مناسبت های خاصی که فرا میرسد مردم از این گل ها خریداری میکنند.
اما با وجود آنکه در کشور ماهم گل های زیبا ورنگارنگی که وجود دارد به مقایسه دیگر کشور ها از ارزش کمی
برخوردار است همه گل های که برای تزیین در جاده ها هم وجود دارد مردم آنها را همرا ها شاخه های آنها جدا می
کنند و سبزی های که وجود دارد در بعضی از جاها آنها را پایمال میکنند اگر در هر مکانی که گل وسرسبزی هم
وجود داشته باشد در مقابل این سرسبزی ها بی قدری وبی توجهی صورت بگیرد هر کس به راهی این سرسبزی ها را
پایمال نماید وبرای آنها ارزشی قایل نشود روز به روز این همه از بین میرود ما باید کوشش کنیم تا از طبعیت به شکل
خوب نگهداری کنیم تا کشور ماهم بتواند مثل دیگر ممالک خارجی زیبا وسرسبز بماند وهمه از طبعیت لذت ببریم.   
   About the author

160