بهتر زیستن

Posted on at


 


اینگونه هم که ما زندگی را برخود سخت میکنیم و به آن ادامه میدهیم نه فایده به ما خواهد داشت و نه روزگار بر وفق و مراد ما خواهد بود . بیایید در این مدت کوتاه که زنده ایم و زندگی میکنیم خودمان را مصروف کارهای بیهوده  ننموده و از نعمت پاک الهی که همانا زمان است درست استفاده کنیم و از ثانیه ثانیه آن در زنده گی خودخاطره بجا گذاری از بیهوده اندیشیدن ، در غفلت بودن ، کارهارا ناتمام رها کردن ، سرگرمی های بیجا ، و تمامی افعال منفی که باعث ضایع شدن وقتمان میگردد در زنده گی فردی خود اجتباب نموده و خود باید باعث باز شدن درهای خوشبختی بسوی خودمان باشیم .


دنیا مال ماست ،،، بله به خودتان سخت نگیرید و تا میتوانید ادامه بدهید به گونه که جز قدرت الهی دیگر هیچ قدرتی در هستی نتواند جلوی شما بایستد و ایستادگی کند . هر کاری مشکلات و سختی های خودرا دارد ولی این ما هستیم که باید با آنها مبارزه کنیم و بجای اینکه حسرت دیروزمان را بخوریم با تجربه از آن میتوان امروز خود را آغاز نمود و به فکر فردا و آخرت خود نیز باشیم .


در بالا به کلمه آخرت نیز اشاره شد که ارتباط مستقیمی با زنده گی و بهتر زیستن دارد چون تمام اعمال امروز ما میباشد که تععین کننده جایگاه ما در اخرت است . پس تا میتوانید به زندگی ارزش قایل شوید ، آنرا با احکام الهی پیش ببرید ، و ازکارهای که باعث ناکامی و نابودی ما در آخرت میشود دوری کنید .خلاصه تمامی خوبیها و بدیها در زندگیمان مربوط به خودمان است و در پیش برد آن خودمان نقش بازی میکنیم و امیدوارم همه ما در زندگی خود بازیگران خوبی باشیم ، بازیگرانی که هم خودمان و هم دیگران از نقش و بازیمان راضی باشند .دنیا مال ماست و خودمان میسازیمش . امید که همه ما در دنیای که به خود ساخته ایم موفق و سربلند باشیم ...About the author

160