خانواده ها

Posted on at


                                                              خانواده ها

کانون خانواده اولین خشت بنای جامعه را تشکیل میدهد. خانواده در وطن ما متشکل از پدر،مادر،پسران،دختران،عروسها،داماد ها ،الی 30 نفر در یک حویلی در یک محوطه زنده گی میکنند.

در قسمت ها جنوبی و جنوب غربی به طور عنعنوی می باشد.این  مجمه وقتی که چند برادر  که خانم فرزندان و خانواده یی  مستقل دارند در یک حویلی که دیوار های بلند و گلی دارد از پدر و پدر کلان برایشان مانده زنده گی می کنند  ریس خانواده پدر است و در بیشتر خانواده ها مادر هم می باشد که نقش خود را درارا می باشد.

پسران دختران عروسان تعت هدایت پدر و مادر می باشد که این نظم خانواده گی در روستا ها و قریه ها حکایت زیاد در باره خشوع و مداخله او در زنده گی پسر و عروس می باشد در کشور ما روابط قومی و اجتماعی احمیق و گسترده یی میان مردم و جود دارد در احل خانواده خانواده به کلان هایشان و همه گان برای بزرگان قوم احترام قایل اند و به نظریه هایشان حرج میدهند .

کلان خانواده بر اعضایش و کلان قوم بر همه افراد آن راه های درست و صحیح را رهنمایی می کنند و کسی هم در مقابل تصمیم آن ها خلاف گپ نمی زند.وهمه به آنها احترام دارند.

 About the author

160