د امریکا 2013 کال هیپ-هاپ موسیقی رقابتونه

Posted on at

This post is also available in:

کله چی می د نیویورک منهتن ښار مرکز کی قدم ویی. د الف کوځی (Avenue A)  کونج ته او د پنځمی کوځی(Fifth Street) ته تاو شی تر څو چی د طنین د ډول غږ په کوڅه کی وواری. چپ لاس ته تاو شی او وروسته ښی لاس ته تاو شی اما هیڅ ډول نه وینی. نیږدی ورشی تر څو چی ووینی چی دا ټول هیاهو غږونه د څه شو نه دی اما هیڅ شی نشته، پرته د هیپ-هاپ(hip-hop) موسیقی ضربونه او د ډول ویلو هنر( د ډول غوندی غږ چی د غږ نه جوړیږی.)

په مجموع کی په نړی کی 6700 متفاوتی ژبی شته دی چی د 8 زرو نه ډیر موسیقی ژانر نه د راک، محلی، کهن، هیپ هاپ (hip-hop)  موسیقی نه شامل او هر یو بل ډول په کی شته دی.

اما یو ډول شته دی چی د هیپ-هاپ موسیقی ضربونو نه کار اخلی. هر هغه شی چی د ژبی جز نه اوسی د دغه هنر نه هم دی. د انسان غږ هیڅ حد او مرز نه لری او کله چی یو د هیپ هاپ موسیقی مجری د صحنی باندی قرار کیږی دغه د غږ بیکرانه ښکلا خپل کتونکو ته په نمایش یی کښښدی. 


د مخته آخری هفته کی د هیپ-هاپ موسیقی رقابتو ځلورمه کلنی کلیزه یی برگزاره شوه. د آوایی سندرغاړی (د آوایی هنر سره موسیقی وایی) د ټولی امریکا نه د رقابت لپاره په دغه رقابت کی او مبارزه د لومړی مقام لپاره ټولیږی. د دوی وینا د رقابت لپاره څه دی؟ د آوایی تارو حنجره یی. د رقابت میدان چیرته دی؟ مسابقی سکوی. دغه رقابت یی هیڅکله مطرح سندرغاړو تر اوسه دغه ډول تجربه نه وه کړی. 

سږ کال هیپ-هاپ نړیواله انجمن په ځلورم مقام کی په دغو رقابتو کی په امریکا کی شو. تیر کالونه دغه رویداد د نړیواله  خلاقه او با استعداده سندرغاړو لکه رازیل د ریشی گروه نه، حسن سلام، بابا اسرائیل او (کا آر ان اف اکس) وو. اما سږ کال وروسته د غرمی نه د یو همایش سره د هیپ هاپ گروه او د موسیقی نور ډولو سره د موسیقی نویو اشکالو سره میدان ته راغلل.

استیون فاکس (Steven Foxx) د هیپ-هاپ نړیواله انجمن موسیقی تولید کونکی یو غیر قابله باوره نمایش یی د تولیدی تیم سره یی په بیت باکس تلویزیون (Beatbox Television)  کی, چی معتبره منبع د هیپ-هاپ موسیقی په نړی کی دی, نمایش ته یی راوړو. ویدیو کولی شی په یوتیوپ کی یی ووینی: YouTube.com/BeatboxTelevision

To see the finals Click here: http://www.youtube.com/watch?v=Wy19v0dohMM

د مونسو جوو(Moonsoo Jo) رقابتو کټونکی کتونکی یی د موسیقی اجراوو سره او د حرفه یی موسیقی ضربو سره په هیجان یی واچول. دغه ډول ضرب ته، کرګذن ضرب ویل کیږی.  انتظار ځی هغه په راتلونکه کی په امریکا کی ډیرو پورته پرمختکو ته لاس پیدا کړی. 

تر راتلونکی کال صبر وکړی. د بل کال ظهور نوری آوایی نویی څیری به کتلو ته به کښینی. څوک به د امریکا هیپ-هاپ موسیقی وروستنی کټونکی به اوسی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160