طوفان 2014

Posted on at


طوفان2014 


یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده چندان نزدیک سالی پر از استرس مردم ترس مردم فراه میرسد مردم در فکر هستند که درچی واقعاتی رخ خواهد داد آیا سال خوبی خواهد بود یا نه زندگی شان پر از خوشی ها خواهد بود یا نه وغیره مثالهای است که فکر مردم را مشغول کرده است میدانیم که کشور ما بسیار مشکلاتی را تحمل کرده است وغم های زیادی را دیده اند با مشکلات مبارزه کرده اند خود را در مقابل مشکلات قوی ساخته اند افکار خود را تقویت کرده اند وبسیار مبارزه های در مقابل این همه انجام داده اند چون مردم مشکلات زیادی را دیده اندواطفال شان در ترس بوده واز اینکه اختلالات زیادی صورت گرفته در ترس هستند وفکر میکنند که اگر سال آینده انتخابات گردد مادر چی حالتی خاهیم بود ؟از همین سبب مردم بیچاره به تعداد بسیار زیاد شان مجبور به ترک وطن خویش گردیده اند تمام سعی وتلاش خود را انجام میدهند که زودتر از وطن بیرون گردند ودیگران را هم به این کار تشویق میکنند . که خود این همه باعث میگردد  که کشور ما بازمانده گردد


 


...من خودم هم نمیدانم که در آینده چی انتظار کشور مردم وخودم است .فقط این همه افکاری است که مردم از ترس میکنند .و میگویند که شاید این انتخابات به نخس ما خاهد بود وحتا بخاطر 2014مردم تمام اجناس خود را وخرید وفروش را قیمت کرده اند که این همه یکی از پسمانده گی های کشور است وبخاطری که چهار قران پول بدست آورند کوکنار کشت میکنند که پول بیشتری بدست آورند واز کشور خود فرار کنند که البته کوکنارکشت کردن خودش یک پدیده شیطانی است وگناه است ودر اسلام حرام گردانیده شده واینها نه تنها به نخس مردم خود کتر میکنند بلکه باعث میشود که زندگی دنییوی واخروی خود را خراب سازند .چون هیچ کسی آینده را پیشبینی کرده نمی تواند ونمی داند که در آینده چی انتظار اورا میکشد آیا تا صبع زنده است یا نه آیا کارهایش خوب سپری خاهد شد یا نه آمی تواند به زندگی خود رسیدگی کند یا نه وهمچو مثالهای که از جمله 2014 است وخودش یک ترس است وما نمی توانیم در باره آینده خود تصمیم بگیریم وکشور خود را به بدبختی ها بکشانیم وقتی ما چنین افکاری داریم وچنین کارهای میکنیم که خودش باعث میگردد واین معنی را میدهد که ما بخدا اعتقاد نداریم. وخدا را نمی شناسیم وامید وار نیستیم وفکر میکنیم که چنین نیست در این صورت قهر خداوند را به خود بیشتر میکنیم وخود را انسان پست میکنیم وشاید هم این همه باعث گردد که قهر خداوند آید .ومی آیدم .واز این همه هم بدتر میشود .پس باید بکوشیم تا در باره چیزی که نمی دانیم ونمی فهمیم که آیا خوب است یا خراب تصمیم نگیریم وخود را ذلیلتر از این نسازیم . بلکه باید اگر خوشی باشد یا غم وطن خراب شود یا خوب با همدیگر اتحاد داشته باشیم به همدیگر کمک کنیم وبا یکپارچگی کشور خود را آباد سازیم وکوشش کنیم که در مقابل مشکلات مبارزه کنیم از اینکه در کشور اگر جنگ شود خود را ضعیف فکر نکنیم بلکه در مقابل دشمن ایستادگی کنیم .تا بتوانیم کشور خود را آباد سازیم واز هیچ چیزی نترسیم .واولتر از همه به خدا امید داشته باشیم .وبه هر کاری اول خدا را یاد کنیم چون آن ذات پاک است که خوب را بد میسازد وبد را خوب .واز اوامر اوتعالاوپیامبرش اطاعت کنیم طبق اوامر آنها رفتار کنیم....About the author

DianaSaeedi

Diana Saeed is an 11th class student in Mahjube Heravi High School. she has interest to play basketball. Diana also has interest to writing blogs.

Subscribe 0
160