افغانسنان بعداز2014

Posted on at


افغانستان بعد از 2014


در جریان بیشتر از سه دهه جنگ در کشور تعداد زیادی از مردم کشور به اشکال مختلف دسترسی به سلاح های مختلف النوع پیدا کرده که باوجود تلاشهای حکومت جهت جمع آوری سلاح دردهه اخیر که موفیقعت خوبی به همرا نداشت سلاح از گذشته نزد عده از مردم باقی مانده وهکذا کشورهای متخاصم بعداز سقوط نظام طالبان یک بار دیگردست به ایجاد گروه های دشت افگن زده و آنها مسلح وجهت قتلتروز- انفجار وغیره اعمال تروریستی به کشور ما اعزام نمودن.که اکنون همه روزه در نقاط مختلف کشور ما مردمان غیر نظامی قربانی اعمال خراب کارانه آنها میشوند.


ولی خوشبختانه جامعه جهانی در راس ایالات متحده امریکا جهت تامین صلح در کشور واعمار یک جامعه صلح در افغانستان متحد گردیده اند که این کار عامل یاس ونامیدی کشورهامتخاصم وگروه های آدم کش گردیده است.مردم کشور ما که خارج شدن نیروهای بین المللی سخت نگران بودندتاابراز آماده گی کشورهای جهان در جهت همکاری های بی شایبه بعد از 2014 دوباره امیدوار به ایجاد صلح وجلوگیری از اعمال خرابکارانه مخالفین گردیده اند .


گرچه بصورت دقیق پیش بینی حالات واوضاع کشور پیش از 2014قبل از وقت بوده اماموجودیت دوستان خارجی در پهلوی مردم افغانستان ما امیدواری می سازد که بعد از 2014 امکانات زیادی موجود است که وضع امنیتی بهبود پیدا کرده واز جنگ وخونریزی حد اکثر جلوگیری بعمل خواهد آمد .


دوستان خارجی افغانستان تاکید دارند که از نگاه اقتصادی نیز کشور مارا کمک نموده ووضع اقتصادی بالای وضع امنیتی نیز تاثیر پذیر بوده که این خود از نگرانی مردم ما می کاهد.شایعاتی وجود دا شت که بعد از سال 2014افغانستان دوباره به میداجنک وبرادرکشی مبدل می شود اما حالا همه میدانند که این شایعات به خاطر اهداف سیاسی وشخصی بوده سرمایه گذار ها نیز ازافغانیستان فراری شدن اما خوشتبخانه امروزامیدزیادی برای افغانستان با ثبات وجودداردوآنهانیز درحال برگشت به افغانستان اهستند.


همچنان نیروهای امنیتی افغان اردوی ملی،پولیس ملی ،امنیت میلی ازتوانمندی های بیشتری برخردارشده اند


نویسنده :جواد نورزوی .About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160