بنیاد بانوان انکس –سازمان سبد دارایی هدفمند برای سال 2014 با استسی آشر

Posted on at

This post is also available in:


سرمایه گذاران حرفه ای را با روشهای رقابتی شان در بخش بازرگانی میشناسند. اما این به این مفهوم نیست که آنها برای دلیل خوبی رقابت میکنند. شروع سومین رقابت سالانه سازمان سبد دارایی باهدف, سرمایه گذاران مالی را در یک رقابت گزینشی سهام با صد درصد درآمد خیریه به خود جذب میکند. امسال, برای بنیاد بانوان انکس نمایندگی خواهم کرد.

 

این ویدیوی مصاحبه با موسس سازمان سبد دارایی باهدف استسی آشر  است.

هر بار در ماه ژانویه افراد حرفه ای سرمایه گذاری پنج نوع سهام را برمیگزینند.سپس با یک سازمان غیرانتفاعی به رقابت میپردازند. در جریان برنامه بازرگانی سال, سودهای بدست آمده در هیئت رهبری سازمان سبد دارایی هدفمند داده میشود, در نتیجه به نه برنده نهایی میرسد که هر سه از یک گروه سرمایه گذاران برگزیده شده اند.در گروه اصلی باید ده هزار دالر مبلغ ورودی پرداخت, در گروه حرفه ای ها یک هزار و در گروه تازه کارها صد دالر مبلغ ورودی پرداخت است.

در پایان رقابت, مجموعه پول های ورودی گردآوری شده به سازمانهای خیریه برگزیده شده توزیع میگردد. برنده های رقابت سال 2013 در شبکه سی ان بی سی(CNBC) روز نزدهم دسامبر اعلان خواهند شد. ثبت رقابت های سال 2014 تا روز بیستم ماه دسامبر باز میباشد.

این سازمان نشانی از بشردوستی پایدار است که از شبکه توزبع فلم ما و همکارهای آن بهره میگیرد تا اقتصاد افغانستان را به دوره دیجیتالی برگرداند و دانش آ»وزهای آسیای مرکزی را توانمند سازد. در حقیقت اعضای سازمان سبد دارایی هدفمند میتوانند حتا بنیاد بانوان انکس نقش آفرینی کنند که نمونه (501)(c)(3) به تازگی ثابت شده است.

شبیه نمونه ما, سازمان سبد دارایی هدفمند از منابع و مهارت های مالی حرفه ای سود میبرند, نفوذ خود را در بین سازمانهای خیریه و ناسودآور گسترش میدهند تا نیازمند ترین مردم جهان را یاری رسانند.

در مدت دو سال فعالیت خود این سازمان نتیجه های عالی را بدست آورده و قرار است که سال 2014 بزرگترین سال آن باشد. رقابت سال 2013 بین 400 بازیکن از هشت کشور برگزار شد که از زمان افتتاح آن چهارصد درصد افزایش داشته است. 

تا کنون در رقابت 2013 185000 دالر افزایش یافته است که این مقدار را سازمان سبد دارایی هدفمند از اعضای خود سود میبرد. این سازمان یک سازمان غیرانتفاعی است. همه مبلغ های ورودی مالیات پذیر اند. همچنین یک محفل برای سهم گیران این رقابت برای توزیع هدی برای شان درنظر گرفته شده است.

 

در فلم انکس خوشحالیم از اینکه میبینیم, ابتکارهای بشردوستی ای جریان دارد که همه بخش های فعال را سود می رساند. سازمان سبد دارایی هدفمند ثابت ساخته است که رقابت ها نباید همیشه باخت یا برد باشند. همه اشتراک کننده ها میتوانند برنده باشند. About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160